Jednostki pomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy

 1. Dane kontaktowe
  Adres: ul. Sadowa 51 A,
  22 - 400 Zamość
  tel. 84 641- 21- 17,
  fax.: 84 649 -34 -37
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.http://www.zamosc.naszsds.pl/
  Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
  Dyrektor: Anna Skakuj
 2. Cele ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym przewlekle psychicznie chorych  (Typ A) oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (Typ B). Prowadzenie ŚDS jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa. Dom jest wyodrębnioną jednostką budżetową Miasta Zamość, nadzorowaną przez Wojewodę Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Zamość.

Celem działalności ŚDS jest utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, poprzez zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, a także podejmowanie działań w celu przygotowania osób do podjęcia pracy.

Ideą działalności ŚDS jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie wsparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, a także wsparcie ich rodzin. Działania polegają na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

Zajęcia wspierająco-aktywizujące realizowane są w:

- pracowni plastycznej,

- pracowni ogrodniczo – porządkowej,

- pracowni muzyczno-teatralnej,

- pracowni komputerowej,

- pracowni ruchu i rehabilitacji.

 • 3. Zasady kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy
 • Decyzję o skierowaniu do Domu i odpłatności za pobyt wydaje z upoważnienia Prezydenta Miasta Zamość Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu na podstawie:
  • pisemnego wniosku osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego,
  • zaświadczenia wydanego przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu,
  • wywiadu środowiskowego

Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy jest nieodpłatny.

 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Pogotowie Opiekuńcze w Zamościu

Dane kontaktowe

Siedziba

Adres:    ul. Chłodna 9/25

               22-400 Zamość

Telefon:   (84) 6169421

                 kom. 575946384

Lokalizacja

Adres:    ul. Infułacka 9/1

               22-400 Zamość

Telefon:   (84) 6273852

                 kom. 786018784

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor: Anna Szelug

Godziny pracy: placówka całodobowa

Liczba miejsc: 13 miejsc, w tym 5 socjalizacyjnych i 8 interwencyjnych
BIP: http://bip.pogotowieopiekunczezamosc.pl/index.php

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Zadania Pogotowia
   Pogotowie Opiekuńcze w Zamościu jest koedukacyjną placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla 13 wychowanków realizującą zadania placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego i socjalizacyjnego. Wychowankami Pogotowia mogą być dzieci powyżej 7 roku życia niezależnie od miejsca zamieszkania. W wyjątkowych przypadkach mogą być przyjmowane dzieci młodsze. Do Pogotowia przyjmowane są dzieci: a/ na podstawie orzeczenia sądu, b/ doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną, c/ na wniosek: rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W zakresie swoich działań Pogotowie zapewnia dzieciom doraźną, całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych. Celem Pogotowia jest zapewnienie dziecku opieki i wychowania oraz podejmowanie działań mających na celu powrót dziecka do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej, w rodzinie zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia. Pobyt w placówce jest odpłatny.

 

Dom Dziecka w Zamościu

  1. Adres: ul. Wyszyńskiego 2A, 22-400 Zamość

tel. komórkowy 513 042 871 - Dyrektor

tel. komórkowy 518 441 856 - Wychowawcy

  1. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. BIP: https://ddzamosc.naszaplacowka.pl/bip/
   Dyrektor: Edyta Panas
   Godziny pracy: placówka całodobowa
   Liczba miejsc: 14 miejsc
  3. Zadania Domu Dziecka

Dom Dziecka w Zamościu jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla 30 dzieci i młodzieży w wieku powyżej 10 roku życia z uregulowaną sytuacją prawną, wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. W wyjątkowych przypadkach mogą być przyjmowane dzieci młodsze. W placówce może przebywać również osoba, która osiągnęła pełnoletność i uzyskała zgodę dyrektora na dalszy pobyt, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia jeżeli: 1. uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub2. legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się : w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. Głównym celem Domu Dziecka jest podejmowanie działań mających doprowadzić do powrotu dziecka do rodziny naturalnej oraz przygotowania do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie po opuszczeniu placówki. Dom Dziecka zapewnia także korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Cele ten Dom Dziecka realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie odpowiednich działań wychowawczych wobec dziecka i pedagogizację jego rodziny, diagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka, w tym materialnej i prawnej, a także sposobu funkcjonowania rodziny w środowisku, 2) wdrażanie wychowanków do podejmowania czynności samoobsługowych i uczenia zaradności życiowej, 3) angażowanie rodziców bądź opiekunów prawnych w życie dziecka na terenie Domu Dziecka, poprzez umożliwienie im krótkotrwałego pobytu na terenie placówki.4) organizowanie różnorodnych zajęć mających na celu: a) wyrównywanie deficytów rozwojowych i opóźnień szkolnych, b) kształtowanie nawyków i zachowań prozdrowotnych, c) rozwój zainteresowań i organizację czasu wolnego wychowanków.

Do Domu Dziecka w Zamościu przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Zamość, a w przypadku dysponowania wolnymi miejscami, dzieci pochodzące z innych powiatów skierowane przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, na podstawie postanowienia sądu. Możliwe też jest przyjęcie dziecka na wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub samego małoletniego. Pobyt w placówce jest odpłatny.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 1. Dane kontaktowe OIK
  Adres: ul. Kilińskiego 32; 22-400 Zamość
  Telefon: 84 641 21 25,
  bezpłatna infolinia: 0 800 101 402
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  Strona internetowa: oik.zamosc.pl
  Dyrektor: Wojciech Buczkowski
  Godziny pracy: od poniedziałku do piątku godz. 7.30 - 18.30,
  hostel i mieszkania chronione – całodobowo we wszystkie dni tygodnia,
 • hostel – ul. Kilińskiego 32 - 6 miejsc
  • mieszkanie chronione dla chłopców ul. Wybickiego8/32 22-400 Zamość - 2 miejsca
  • mieszkanie chronione dla dziewcząt ul. Rynek Wielki 14/7 - 2 miejsca

Zadania OIK

OIK prowadzi interwencję kryzysową rozumianą jako zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Mieszkańcy miasta Zamość będące w sytuacji kryzysowej mogą korzystać z usług OIK bez względu na posiadany dochód. Celem działalności Ośrodka jest przywrócenie osobom w kryzysie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

Zadaniem Ośrodka jest m.in.:
•krótkoterminowa terapia kryzysowa
•prowadzenie grup wsparcia
• działalność profilaktyczna i wsparcie postkryzysowe
• współpraca z osobami, instytucjami i organizacjami na rzecz pomocy ofiarom przemocy lub znajdującym się sytuacji kryzysowej
• udzielanie specjalistycznej pomocy (prawnej, psychologicznej, psychiatrycznej i socjalnej)
• działalność edukacyjna i informacyjna
• wykonywanie innych zadań oraz zadań określonych uchwałami Rady Miasta
• udzielanie całodobowego schronienia w ramach hostelu
• udzielanie wsparcia telefonicznego- telefon zaufania,
• realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
Udzielanie pomocy w ramach interwencji kryzysowej w postaci: pomocy specjalistycznej, poradnictwa oraz schronienia (hostel) jest bezpłatne i nie wymaga decyzji administracyjnej.

  • Mieszkania chronione treningowe dla osób usamodzielnianych
   Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi 2 mieszkania chronione dla osób usamodzielnianych. Decyzje kierujące do mieszkania chronionego wydaje Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu działające upoważnienia Prezydenta Miasta Zamość po uprzednim dokonaniu uzgodnień między pracownikiem socjalnym OIK, a osobą ubiegającą się o skierowanie lub jej przedstawicielem ustawowym i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Pobyt w mieszkaniach chronionych jest odpłatny a szczegółowe zasady odpłatności określa Uchwała Rady Miasta Zamość - ostatnia Nr NRXXX/466/2021 z  dnia 29 marca 2021 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych

Dom Pomocy Społecznej

  1. Dane kontaktowe
   Dom Pomocy Społecznej w Zamościu
   Adres: ul. Żdanowska 3, 22 – 400 Zamość
   filia - „Dom Rodzinny” ul. Radziecka 7
   Tel. /fax 084 6393551, 0846271125
   E – mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Strona internetowa:
   Dyrektor: Agnieszka Bucior
   Godziny pracy: jednostka całodobowa
  2. Zadania DPS
   Dom Pomocy Społecznej w Zamościu, prowadzony jest na zlecenie Miasta Zamość przez Katolickie Stowarzyszenie "Służba Człowiekowi" . Dom jest placówką pobytu stałego przeznaczoną dla 52 osób– w tym 50 miejsc dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz 2 miejsca dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Celem Domu jest:
 • zapewnienie całodobowej opieki
  zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, zdrowotnych, wspomagających, edukacyjnych i religijnych
  1. Zasady kierowania i odpłatności za pobyt w DPS

Do Domu Pomocy Społecznej w Zamościu decyzje kierujące wydaje MCPR (jeśli osoba kierowana zamieszkuje na terenie miasta Zamość) lub gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej po uprzednim uzgodnieniu z tut. Centrum. Do DPS kieruje się osoby wymagające całodobowej opieki, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na podstawie:

- pisemnego wniosku osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego

- rodzinnego wywiadu środowiskowego złożonymi wraz z dokumentami poświadczającymi sytuację zdrowotną i dochodową.

Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Zasady odpłatności określa ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu

 • Dane kontaktowe
  Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu
  Adres: ul. Prusa 2, 22 – 400 Zamość
  Tel. /fax 084 627 07 73
  E – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  Strona internetowa: www.opziwr.zamosc.pl
  Dyrektor: Ewa Stopa
  Godziny pracy: 7.30- 15.30
 • Zadania OPZiWR
  Do zadań organizatora pieczy zastępczej należy między innymi: prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno- pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą. Ponadto Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny prowadzi poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz porady prawne, grupy wsparcia oraz nawiązuje współpracę z wolontariuszami. Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu realizuje dodatkowo zadania z zakresu wspierania rodziny m.in. poprzez wsparcie asystentów rodziny, poradnictwo. Szczegółowe informacje dotyczące zadań organizatora można uzyskać w zakładce Organizator Pieczy Zastępczej.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163