Konkursy

Pomoc dla obywateli Ukrainy/Допомога громадянам України

Świiadczenia rodzinne plakat

Na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest uznawany za legalny i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL,  mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj.:

На підставі ст. 29 Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, громадянам України, які проживають на території Республіки Польща, перебування яких на території Республіки Польща вважається законним і які внесені до реєстру PESEL, можуть претендувати на отримання грошової та безготівкової допомоги на умовах та відповідно до Закону про соціальну допомогу від 12 березня 2004 р., тобто:

1) posiłek dla dzieci i młodzieży przyznawany doraźnie, na czas nie dłużej niż 2 m-ce (na podstawie art. 48 b ust.5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej),

1) харчування дітей та підлітків, що надається тимчасово, на строк не більше 2 місяців (відповідно до частини 1 частини 5 статті 48б Закону про соціальну допомогу),

2) posiłek, produkty żywnościowe lub zasiłek celowy na żywność gdy osoba nie ma zapewnionego wyżywienia (na podstawie art. 39 albo 48 b ust. 2 lub 4.),

2) харчування, харчові продукти або особливе харчування, якщо особа не отримує харчування (згідно зі статтею 39 або 48b частини 2 або 4),

3) zasiłek okresowy,

3) періодична надбавка,

4) usługi opiekuńcze,

4) послуги догляду,

5) mieszkanie chronione,

5) охоронювана квартира,

6) praca socjalna,

6) соціальна поміч,

7) poradnictwo specjalistyczne,

7) консультація спеціаліста,

8) interwencja kryzysowa.

8) кризове втручання.

Rodzice/opiekunowie dzieci, którzy przebywają na terenie Miasta Zamość i chodzą do szkoły/przedszkola/żłobka w Zamościu mają możliwość ubiegania o bezpłatne dożywianie dzieci  w szkołach/przedszkolach/żłobku.

Батьки/опікуни дітей, які перебувають у місті Замості та відвідують школи/садки/ясла в Замості, мають можливість подати заявку на безкоштовне харчування дітей у школах/садках/яслах.

W tym celu rodzice/opiekunowie tych dzieci powinny pilnie zgłosić się do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57 i złożyć formularz kwalifikujący do przyznania pomocy z oświadczeniem o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

 З цією метою батьки/опікуни цих дітей мають терміново звернутись до міського центру підтримки сім’ї в Замості, вул. Львівська 57 та подати кваліфікаційну форму для призначення допомоги з декларацією про особисте, сімейне, доходи та майновий стан.

Formularz kwalifikacyjny można składać w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie  w Zamościu przy ul. Lwowskiej 57 w Zespole ds. pierwszego kontaktu w godzinach 8.00. – 14.30.

Кваліфікаційну форму можна подати в міському центрі підтримки сім’ї в Замості за адресою: вул. Львівська 57 на групі першого контакту з 8.00. - 14.30.

Więcej informacji na temat udzielania świadczeń z pomocy społecznej można uzyskać w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57 lub telefonicznie pod nr 502 322 772 w godz. od 8.00 do 14.30.

Більш детальну інформацію про надання соціальних допомог можна отримати в міському центрі підтримки сім’ї в Замості, вул. Львівська 57 або за телефоном 502 322 772 від з 8.00 до 14.30 год.

Formularz kwalifikacyjny można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu http://www.mcpr.zamosc.pl/ oraz wypełnić w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Lwowska 57.

Заяву можна завантажити на веб-сайті міський центру допомоги сім’ї в Замості http://www.mcpr.zamosc.pl/  та заповнити в міському Центрі підтримки сім'ї в Замості, вул. Львівська 57.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163