Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - PCPM/Допомога біженцям з України - PCPM

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej udziela zapomóg finansowych finansowanych przez UNHCR dla osób, które przyjechały po 24.02.2022 z Ukrainy i mieszkają na terenie województwa lubelskiego.
Rodziny mogą otrzymać pomoc finansową w 3 płatnościach po 710 zł na pierwszą osobę, 610 zł na każdą kolejną, maksymalnie 2540 zł (4 osoby).

Czytaj więcej...

Lubelskie pomaga Ukrainie - nauka języka polskiego/ Люблінське допомагає Україні – вивчення польської мови

Projekt „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” skierowany jest do osób dorosłych, które w wyniku działań wojennych na Ukrainie, przybyły legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od 24.02.2022 r. W ramach oferowanego wsparcia 1800 migrantów będzie mogło dobrowolnie skorzystać z udziału w nieodpłatnych szkoleniach językowych z języka polskiego.

Проєкт «Люблінське допомагає Україні – вивчення польської мови» орієнтований на дорослих, які внаслідок військових дій в Україні, легально прибули на територію Польщі з 24.02.2022 р. В рамках пропонованої підтримки 1800 мігрантів зможе добровільно взяти участь в безкоштовних заняттях з польської мови.

https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/ 

Lubelskie pomaga Ukrainie plakat

 Formularz zgłoszeniowy

Program pomocy pieniężnej dla niepełnosprawnych Ukraińców/ Програма грошової допомоги українцям-інвалідам

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) otwiera rejestrację internetową do programu pomocy pieniężnej dla niepełnosprawnych Ukraińców, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r.

Польський центр міжнародної допомоги (PCPM) відкриває онлайн-реєстрацію в програмі грошової допомоги українцям з інвалідністю, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022.

Czytaj więcej...

Pomoc dla osób z Ukrainy w problemie uzależnienia od środków psychoaktywnych Допомога людям з України у проблемі залежності від психоактивних речовин

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z dużą liczbą osób z Ukrainy przebywającą na terenie Polski, uruchomiło Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych lub przez ich bliskich. Do dyspozycji są dwa numery czynne codziennie od 16 do 21 bezpłatny:  800 11 08 11 oraz płatny według taryfy operatora 22 290 70 00. Telefon obsługiwany jest w języku ukraińskim, polskim i rosyjskim.

Національний центр протидії наркоманії, враховуючи поточну ситуацію з великою кількістю громадян України, які проживають у Польщі, запустив гарячу лінію для громадян України, які мають проблеми, пов’язані з вживанням психоактивних речовин або їхніми родичами. Два номери, які працюють щоденно з 16:00 до 21:00, безкоштовні: 800 11 08 11 та оплачуються згідно з тарифом оператора 22 290 70 00. Телефон працює українською, польською та російською мовами.

Pomoc dla obywateli Ukrainy/Допомога громадянам України

Świiadczenia rodzinne plakat

Na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest uznawany za legalny i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL,  mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj.:

На підставі ст. 29 Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, громадянам України, які проживають на території Республіки Польща, перебування яких на території Республіки Польща вважається законним і які внесені до реєстру PESEL, можуть претендувати на отримання грошової та безготівкової допомоги на умовах та відповідно до Закону про соціальну допомогу від 12 березня 2004 р., тобто:

Czytaj więcej...

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO/ ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA/ ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

Відповідно до ст. 13 абз. 1 і 2 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/WE (Dz. Urz. UE L від 2016 р. № 119, стор. 1 зі змінами) - далі "RODO" повідомляю, що:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Zamość (adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).
 2. Адміністратором ваших даних є Мер міста Замостя (адреса: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, контактний телефон:
  84 677 23 00).
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie pod adres Administratora.
 2. Адміністратор призначив Інспектора із захисту даних, з яким Ви можете зв'язатися з усіх питань, що стосуються опрацювання персональних даних за адресою електронної пошти: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. або письмово за адресою адміністратора.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na podstawie art. 187a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zw. z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 2. Ваші персональні дані будуть оброблятися з метою надання одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих.
 1. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 2. Підставою для допустимості опрацювання персональних даних є ст. 6 абз.1 літ. ц) RODO. Особливі положення були включені в закон від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни» (Вісник законів від 2022 року, позиція 583).
 1. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania przy składaniu wniosku o jednorazowe świadczenie pieniężne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego.
 2. Опрацювання персональних даних є законодавчою вимогою. Особи, про яких йде мова, зобов'язані надати їх. Не надання даних призведе до неможливості зарахування дитини, що проживає в межами території, яка стосується цієї школи, в клас державної початкової школи.
 3. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami będą  podmioty z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Ваші дані можуть бути передані третім особам на підставі договору про довірення опрацювання персональних даних, а також юридичним особам або органам, уповноваженим на підставі законодавства.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 2. Ваші персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, необхідного для виконання вищенаведеного з урахуванням періодів зберігання визначених спеціальними положеннями, у цьому архівними положеннями.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 2. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawo do sprostowania danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO.
 6. У зв'язку з опрацюванням Ваших персональних даних, Ви маєте наступні права:
 7. a) право доступу до Ваших персональних даних та отримання їх копій;
 8. b) виправлення даних;
 9. c) обмеження опрацювання персональних даних;
 10. d) право вимагати видалення даних, якщо знаходить застосування одна з передумов зі ст. 17 абз. 1 RODO.
 1. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. Ви маєте право подати скаргу на незаконне опрацювання персональних даних голові Управління із захисту персональних даних (Управління із захисту персональних даних, вул. Ставки 2, 00-193 Варшава).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Ваші персональні дані будуть опрацьовуватися автоматизованим способом, але не будуть піддаватися автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання.
 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (m.in. Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 2. Ваші персональні дані не будуть передаватися за межі Європейської економічної зони (включаючи Європейський Союз, Норвегію, Ліхтенштейн та Ісландію).

Pomoc dla obywateli Ukrainy/Допомога громадянам України

Świadczenie jednorazowe

Na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest uznawany za legalny i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL,  mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł (wniosek).

На підставі ст. 31 Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, громадянам України, які проживають на території Республіки Польща, перебування яких на території Республіки Польща вважається законним і які мають внесений до реєстру PESEL, може претендувати на одноразову допомогу в розмірі 300 злотих (додаток).

Czytaj więcej...

Zajęcia w formule świetlicowej dla mam z dziećmi z Ukrainy

Zamojski Dom Kultury, Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego, Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Zamojskim Klubem Karate Tradycyjnego „Renesans”, Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego oraz Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu zaprasza na zajęcia, w formule świetlicowej, mamy z dziećmi z Ukrainy.

Do wymienionych ośrodków, w określone dni, mogą przyjść mamy z dziećmi z Ukrainy, a pracownicy tych miejsc zapewnią im czas wypełniony dobrą zabawą. Będą to zajęcia artystyczne, muzyczne, edukacyjne, ruchowe. Zajęcia nie wymagają zapisów i są bezpłatne.

Poza drogą ogólnie dostępną, powstała też lista podmiotów o charakterze kulturalno-sportowym, które są gotowe do przeprowadzenia zajęć, ale dla limitowanej grupy, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym np. BWA Galeria Zamojska – czwartki w godz. 11:00-12:30, Klub Erka może przeprowadzić zajęcia akrobatyczne w poniedziałki i środy w godz. 14:45-16:00.

Jesteśmy też w kontakcie z Fort Jump i kilkoma innymi podmiotami. ZOO również otwarte jest dla rodzin z Ukrainy. Gdyby pojawiła się potrzeba zorganizowania zajęć, poza tymi w grafiku przesłanym w załączniku, bardzo proszę o kontakt z Zamojskim Domem Kultury.

Plakat po polsku

Plakat po ukraińsku

Pomoc uchodźcom Ukraińskim deklarującym się jako osoby niepełnosprawne

We współpracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został uruchomiony całodobowy telefon wsparcia dedykowany służbom granicznym oraz personelowi punktów recepcyjnych przyjmujących uchodźców z Ukrainy.

Pracownicy infolinii udzielają wskazówek jak pomóc osobie deklarującej się jako niepełnosprawna, lub posiadającej niepełnosprawność potwierdzoną wizualnie przez pracownika służb granicznych lub punktu recepcyjnego.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163