Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

 

 

 

MRPiPS 20

Zadanie jest realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert.pdf

Karta oceny formalnej

Wzór oferty

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Zarządzenia Prezydenta Miasta Zamość

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 16 listopada 2018 roku na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2019

Zarządzenie

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 20 listopada 2018 roku na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku.

Zarządzenie

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 30 listopada 2016 roku na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  w roku 2017 roku.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 29 listopada 2016 roku na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w roku 2017

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu wspierania rodziny, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Miasta Zamość i zaprasza do składania ofert.

Czytaj więcej...

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zamość

o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu pomocy społecznej oraz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej wraz z załącznikami formularzem oceny formalnej i wzorem oferty.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163