Orzekanie o niepełnosprawności

Dane adresowe

ul. Peowiaków 8
22-400 Zamość
tel./fax 84 6385246, 84675667
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewodniczący Zespołu

Małgorzata Drobot-Bieniek

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7.30 - 15.30

wtorek 8.00 – 16.00

środa 7.30 – 15.30

czwartek 7.30 – 15.30

piątek 7.30 – 15.30

Podstawa prawna działania Zespołu:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ((Dz. U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.),

  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. nr 17, poz. 162 ze zm.),

  rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r, poz. 857 ze zm.). 

Do właściwości miejscowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu należy miasto Zamość i powiat zamojski ziemski. Wojewoda Lubelski po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Zamościa i Starosty Zamojskiego pismem z dn. 12.06.2002r. wyraził zgodę na powołanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu i ustalił obszar jego działania.

  Zespół realizuje zadanie publiczne, jakim jest orzekanie o niepełnosprawności dla celów pozarentowych, wydając orzeczenia o:
 • niepełnosprawności w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia ( dzieci ),
 • stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia,
 • wskazaniach do ulg i uprawnień.
  Zespół orzeka dla następujących celów:
 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia,
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 • korzystania z karty parkingowej,
 • korzystania ze świadczeń pomocy społecznej,
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego,
 • zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
 • uzyskania przez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze,
 • korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia składa się do Powiatowego Zespołu w Zamościu.

UWAGA !!!

,,Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy!
Odpowiedniemu wydłużeniu uległy również terminy ważności kart parkingowych."

 

Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności należy dołączyć:

 1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu (ważne 30 dni od daty wystawienia!!!) zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących. Zaświadczenie musi być wypełnione i podpisane wyłącznie przez jednego lekarza (inni specjaliści nie mogą czynić dopisków, ani wypełniać poszczególnych jego punktów).
 2. aktualne wyniki badań diagnostycznych potwierdzające rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących (kserokopie - oryginały do wglądu),
 3. inną dokumentację medyczną mogącą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności / stopnia niepełnosprawności, tj.:
  1. kserokopie historii choroby z poradni prowadzących - potwierdzone za zgodność z oryginałem,
  2. dokumentację leczenia szpitalnego (np. kserokopie kart informacyjnych leczenia szpitalnego - oryginały do wglądu),
  3. konsultacje specjalistyczne,
  4. inną dokumentację medyczną będącą w posiadaniu strony (kserokopie - oryginały do wglądu),
 4. orzeczenie organu rentowego, jeżeli zostało wydane (ZUS, KRUS, MSWiA, MON), kserokopie - oryginały do wglądu.
 5. Informację dla osoby udzielającej zgody na przetwarzanie danych osobowych o jej prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wrażliwych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu.
 6. Oświadczenie o miejscu pobytu stałego

 Wniosek i zaświadczenie lekarskie muszą być składane na odpowiednim i aktualnym druku. Niezbędne druki (wniosek i zaświadczenie lekarskie) można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej.

Od orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie ul. Bazylianówka 46; 20-144 Lublin za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu, który je wydał, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

  Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy należy dołączyć:
 1. dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, inne dokumenty mogące mieć wpływ na wskazanie do ulg i uprawnień (kserokopie - oryginały do wglądu).
 2. informację dla osoby udzielającej zgody na przetwarzanie danych osobowych o jej prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wrażliwych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu
 3. oświadczenie o miejscu pobytu stałego

 

Od ww. orzeczenia nie przysługuje odwołanie.

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna, jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nie uzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach składów orzekających. O wyznaczonym terminie posiedzenia składu orzekającego informujemy wnioskodawców pisemnie. Nieobecność na posiedzeniu musi zostać pisemnie usprawiedliwiona, w przeciwnym razie sprawa pozostaje bez rozpoznania.

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych. Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.

Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu.

Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.

  Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu składa się również:

1. Wniosek o wydanie legitymacji potwierdzającej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności (ten sam wzór zarówno dla dzieci, jak i dla dla osób powyżej 16-ego roku życia).

Wniosek taki składa się na odpowiednim druku. Do wniosku dołącza się:

 1. kopię ważnego, prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( oryginał do wglądu ),

 2. jedno zdjęcie o wymiarach 35mm x 45mm (jak do nowego dowodu)

2. Wniosek o wydanie karty parkingowej

Wniosek taki składa się na odpowiednim druku. Do wniosku dołącza się:

 1. jedno zdjęcie o wymiarach 35mm x 45mm,

 2. kopię ważnego, prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( oryginał do wglądu ),

 3. wydruk dowodu uiszczenia opłaty związanej z wydaniem karty parkingowej w kwocie 21 zł (Bank PKO BP S.A.) 60 1020 5356 0000 1202 0060 1674

Informacje o uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym można znaleźć na stronach internetowych, np. Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ lub Centrum Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracja http://www.niepelnosprawni.pl/

 

Wybierz właściwy formularz i wydrukuj. Niektóre druki są dwustronne, prosimy nie zmieniać układu tekstu.

Przejdź do WNIOSKÓW

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163