Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

W Dziale Pomocy Środowiskowej w MCPR ul. Lwowska 57 zostały wyodrębnione:

 1. Zespół do spraw pierwszego kontaktu – pokój nr 5.
 2. Zespół do spraw pracy socjalnej i integracji społecznej,
 3. Zespół do spraw świadczeń z pomocy społecznej.

Wszystkie wnioski o udzielenie pomocy oraz zgłoszenia (osobiste i telefoniczne)   z zakresu świadczeń pomocy społecznej są przyjmowane przez pracowników socjalnych w Zespole do spraw pierwszego kontaktu (pokój nr 5) w godzinach pracy MCPR, tj.
7.30 – 15.30 w poniedziałek, środę, czwartek piątek, 8.00 - 16.00 we wtorek,

Osoba składająca wniosek o udzielnie pomocy powinna wypełnić niezbędne oświadczenia oraz przygotować we własnym zakresie kserokopie dodatkowych załączników do wniosku i okazać do wglądu oryginały skserowanych dokumentów pracownikowi przyjmującemu wniosek (celem potwierdzenia kopii za zgodność  z oryginałem przez pracownika przyjmującego dokumenty).
Brakujące dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy osoby zainteresowane powinny niezwłocznie dostarczyć do pracowników socjalnych w Zespole do spraw pierwszego kontaktu (pokój nr 5).

Zarejestrowane wnioski o udzielenie pomocy są przekazywane do rozpatrzenia pracownikom socjalnym w Zespole do spraw świadczeń z pomocy społecznej, którzy przeprowadzają wywiady środowiskowe, dokonują oceny sytuacji osób i rodzin oraz wnioskują świadczenia w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.


Osoby, którym zostały przyznane decyzją administracyjną świadczenia z zakresu pomocy społecznej, są zobowiązane do osobistego odbioru decyzji u pracowników socjalnych w Zespole do spraw pierwszego kontaktu – pokój nr 5 (wydanie decyzji nastąpi po okazaniu dokumentu tożsamości).


Realizacja wypłaty świadczeń finansowych nastąpi po odbiorze decyzji administracyjnej u pracowników socjalnych w Zespole do spraw pierwszego kontaktu (pokój nr 5) i po jej uprawomocnieniu.
Sprawy dotyczące skierowań do placówek instytucjonalnych (np. dom pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy, pomoc w kompletowaniu dokumentów do zakładu opiekuńczo-leczniczego) są rozpatrywane przez rejonowych pracowników socjalnych z Zespołu do spraw Świadczeń z pomocy społecznej.

Praca socjalna na rzecz osób i rodzin wymagających tej formy wsparcia jest świadczona przez pracowników socjalnych Zespołu do spraw pracy socjalnej  i integracji społecznej.

Zasady Udzielania Świadczeń

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, nadany w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

  

Powody Udzielenia Świadczeń:

 • ubóstwo
 • sieroctwo
 • bezdomność
 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • długotrwała lub ciężka choroba
 • przemoc w rodzinie
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizm lub narkomania
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Prawo Do Świadczeń Pieniężnych

z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania co najmniej jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

 Kryterium Dochodowe 

 • dla osoby samotnie gospodarującej - dochód do 776,00zł. (kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej),
 • dla osoby w rodzinie – dochód do 600,00 zł. (kryterium dochodowe na osobę w rodzinie),
 • dla rodziny – dochód, który nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (kryterium dochodowe rodziny).

W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Wymagane Dokumenty

Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji społeczno-bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia przez osoby ubiegające się o pomoc szeregu różnorodnych zaświadczeń, oświadczeń itp. Szczegółowych informacji w każdym indywidualnym przypadku udziela właściwy pracownik socjalny w trakcie zgłaszania się o pomoc lub w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W przypadku niemożności dostarczenia danego dokumentu przez klienta, pracownik socjalny ma prawo i obowiązek dołożyć starań do jego zdobycia. Wywiad środowiskowy, dokumenty wymagane przy przyznaniu pomocy społecznej i decyzje administracyjne, na podstawie których następuje realizacja zaplanowanych świadczeń, a także inne pisma przychodzące i wychodzące z ośrodka, dotyczące danej osoby (rodziny), przechowuje ośrodek i stanowią one dokumentację klienta od początku jego korzystania z pomocy społecznej.

 

Obowiązki Osób i Rodzin Ubiegających Się o Świadczenia z Pomocy Społecznej

Osoby lub rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego    w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, a także odmowa lub przerwanie udziału w działaniach w zakresie integracji społecznej realizowanych      w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych   z pomocy społecznej.

Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.

Wywiad Środowiskowy

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni. Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

 

Kontrakt Socjalny

Kontrakt socjalny jest pisemną umową zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy (osoby zwracającej się o pomoc, pracownika socjalnego oraz kierownika ośrodka).

Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego. Kontrakt zawiera opis sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz opis działań koniecznych do podjęcia przez nią, a także formę, zakres i czas udzielanej przez Ośrodek pomocy. W kontrakcie odnotowuje się również wszystkie uwagi, dotyczące realizacji kontraktu.
Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowywany jest z jednej strony do sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej - do form wsparcia, zaproponowanych przez Ośrodek.

Klient otrzymuje jeden egzemplarz kontraktu.

 Wydanie Decyzji

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji. Wszystkie decyzje o przyznaniu pomocy, a zwłaszcza decyzje o odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, itp. tu pomoc udzielana jest bez konieczności wydawania decyzji. Stronom przysługuje odwołanie od decyzji MCPR. Odwołanie wnosi się na piśmie w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 Realizacja Świadczeń

Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się na w formie przelewu bankowego na konto osobiste (w wyjątkowych sytuacjach w formie przekazów pocztowych) zgodnie z harmonogramem realizacji świadczeń zamieszczonym na stronie internetowej MCPR oraz na tablicach ogłoszeń w MCPR.

 Świadczenia Pieniężne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie (zasiłek celowy, nieoprocentowana pożyczka),
 • pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców.

Zasiłek Stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. od kwoty 776 zł;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. od kwoty 600 zł.

 Wysokość zasiłku stałego:

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130 % kryterium dochodowego osoby  samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż  1000,00 zł miesięcznie,
 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100,00 zł miesięcznie

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Zasiłek Okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej osoby
 • w przypadku rodziny - 50% różnicy miedzy kryterium dochodowym rodziny  a dochodem rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek Celowy i Specjalny Zasiłek Celowy.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Świadczenie to dotyczy osób spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw    w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które ponosiły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególności uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy.

 Pomoc Pieniężna Na Ekonomiczne Usamodzielnienie

Pomoc w formie pieniężnej w celu ekonomicznego usamodzielnienia może być przyznana w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki. Pomoc nie przysługuje jeżeli rodzina otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła. Ponadto podstawą odmowy przyznania pomocy może być uchylenie się przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc od podjęcia pracy albo poddania się przeszkoleniu zawodowemu.

 Świadczenia Niepieniężne

 • praca socjalna,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

Praca Socjalna

Celem pracy socjalnej jest poprawa funkcjonowania osób i rodzin w środowisku. Praca socjalna to specyficzna działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Praca socjalna prowadzona jest:

 • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
 • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna to działania mające zarówno uzupełnić potrzeby bytowe ludzi w szczególności                           o obniżonych możliwościach samodzielnego dawania sobie rady w trudnościach życiowych jak i działania mające wzmacniać szanse rozwojowe. Cechą pracy socjalnej jest przygotowanie jednostki do właściwego spożytkowania dóbr i świadczonych usług.
Pracownik socjalny współpracuje z przedstawicielami innych instytucji m.in.: psychologami, prawnikami, pedagogami szkolnymi, kuratorami, funkcjonariuszami policji i straży miejskiej, przewodniczącymi zarządów osiedli, lekarzami rodzinnymi i pielęgniarkami środowiskowymi,
Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
W działalności tej wykorzystuje się właściwe jej metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.
W ramach pracy socjalnej pracownik wspomaga osoby i rodziny wymagające pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej, zapobiega procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziała zjawiskom wykluczenia społecznego.
W ramach pracy socjalnej również udziela się osobom i rodzinom poradnictwa specjalistycznego                    w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego.

Poradnictwo Specjalistyczne

Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania i terapii.

Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i rodzinach zastępczych oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

 Interwencja Kryzysowa

Interwencja kryzysowa stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin znajdujących się w kryzysie, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania występujących dysfunkcji. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa oraz schronienia. Całodobowe schronienie w Zamościu ofiarom przemocy (kobiety z dziećmi) zapewnia Hostel Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Kilińskiego 32.

 Składki Na Ubezpieczenie Społeczne

Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, MCPR opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.


Przez ojca i matkę należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka. Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa powyżej, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.


Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki.

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:

 • ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia(składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat; 2
 • posiada okres ubezpieczenia(składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

 Składki Na Ubezpieczenie Zdrowotne

MCPR opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne za:

 1. osoby bezdomne objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 2. za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu,
 3. za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

 Pomoc Na Ekonomiczne Usamodzielnienie

Osobie lub rodzinie gmina może przyznać pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia. Jedną z form tej pomocy jest pomoc rzeczowa. Pomoc w formie rzeczowej następuje przez udostępnienie maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających pracę niepełnosprawnym. Przedmioty są udostępniane na podstawie umowy użyczenia. Pomoc nie przysługuje, jeżeli rodzina otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła. Ponadto podstawą odmowy przyznania pomocy może być uchylanie się przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc od podjęcia pracy albo poddania się przeszkoleniu zawodowemu.

 Schronienie

Schronienia na terenie Zamościa udziela się:

- bezdomnym mężczyznom w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta przy ul. Orlicz - Dreszera 2 w Zamościu,

- bezdomnym kobietom w Schronisku „MONAR” w Chełmie,

- kobietom z dziećmi w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Kilińskiego 32 w Zamościu.

 Niezbędne Ubranie

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku. MCPR zaspokaja w/w potrzeby w naturze oraz w ramach posiadanych środków - udziela pomocy finansowej. Osoby potrzebujące ubrania korzystają z zasobów Magazynu Odzieży PCK przy ul. Św. Piątka 24.

 Pomoc w Formie Dożywiania

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje dożywianie w formie:

 • wydawania posiłków przez MCPR w punkcie przy ul. Orlicz-Dreszera 2 w Zamościu,
 • dożywiania dzieci w żłobku, przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych,
 • wypłaty świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności.

Osobom, które we własnym zakresie nie są w stanie same przygotować sobie posiłków, obiady są wydawane w punkcie przy ul. Orlicz-Dreszera 2.

Pomoc w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup żywności jest przyznawana w zależności od sytuacji dochodowej osoby/rodziny.


Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznawana nieodpłatnie jeśli dochód osoby/rodziny nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

 • 1552,00zł. dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1200,00zł. dla osoby w rodzinie.

Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 1552,00 zł a osoby w rodzinie 1200,00 zł, to posiłek może być przyznany bezpłatnie lub odpowiednio osoba/rodzina może mieć przyznane świadczenie pieniężne na zakup żywności.

 Usługi Opiekuńcze

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

MCPR przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia.

Na terenie Zamościa usługi opiekuńcze realizowane są przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Zamościu ul. Św. Piątka 24.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze od dnia 01.01.2024 r., z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru, zakresu usług oraz sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich są określone w Uchwale NR LXVIII/875/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 27 listopada 2023 roku (DZ.U. Województwa Lubelskiego poz.7039) w następujący sposób:

 1. Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich przyznaje się po ustaleniu występowania przesłanek do ich udzielenia określonych w ustawie o pomocy społecznej.
 2. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej i na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 3. Przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę samotnie gospodarującą lub przypadającego na osobę w rodzinie określają następujące wskaźniki odpłatności:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich ustalona w procentach od ceny za 1 godzinę zegarową dla:

osoby samotnie gospodarującej

osoby w rodzinie

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 140%

2%

7%

powyżej 140 % do 170%

5%

10%

powyżej 170 % do 230%

10%

15%

powyżej 230 % do 250%

20%

25%

powyżej 250 % do 270%

25%

30%

powyżej 270 % do 300%

35%

45%

powyżej 300 % do 330%

55%

65%

powyżej 330 % do 350%

60%

70%

powyżej 350 % do 400%

70%

90%

powyżej 400 % do 450%

90%

100%

powyżej 450%

100%

100%

 1. Ustala się cenę 1 godziny zegarowej usług w kwocie:
 • usługi opiekuńcze - 35,50 zł
 • usługi opiekuńcze świadczone w soboty, niedziele i święta -  38,50 zł
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze - 48,00 zł
 • usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich - 35,50 zł
 1. Opłaty miesięczne za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich pobierane są w wysokości stanowiącej iloczyn liczby godzin usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich faktycznie wykonanych w danym miesiącu, ceny za jedną godzinę zegarową tych usług i wskaźnika odpłatności za przyznane usługi ponoszonej przez osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie, według tabeli w § 3 ust. 2.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, ze względu na:

1) konieczność ponoszenia opłat za więcej niż jeden rodzaj usług lub za więcej niż jedną osobę w gospodarstwie domowym korzystającą z usług;

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej;

3) ponoszenie stałych i udokumentowanych wydatków niezbędnych w procesie leczenia lub rehabilitacji własnej lub członka rodziny;

4) udokumentowane zdarzenie losowe;

5) to, iż ustalenie odpłatności za usługi stanowiłoby nadmierne obciążenie i niweczyłoby skutki udzielonej pomocy.

 1. Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy realizowane są w zakresie obejmującym zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, opiekę higieniczno-pielęgnacyjną niewymagającą specjalistycznego przygotowania oraz pomoc w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.
 2. Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich mogą być świadczone siedem dni
  w tygodniu, w wymiarze nie większym niż 2 godziny dziennie i nie większym niż 40 godzin miesięcznie.
 3. Usługi sąsiedzkie są rozliczane miesięcznie, na podstawie karty rozliczeniowej usługi, na której osoba świadcząca usługę i świadczeniobiorca potwierdzają pisemnie wykonanie usług sąsiedzkich. W karcie rozliczeniowej wskazuje się: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, imię i nazwisko osoby świadczącej usługi sąsiedzkie oraz dni, godziny i wymiar czasowy świadczenia usług sąsiedzkich w danym miesiącu kalendarzowym.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem np. specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)

MCPR przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia.

Na terenie Zamościa specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Zamościu ul. Św. Piątka 24.

Cena 1 godziny zegarowej usług w 2024 roku

Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

realizowane w dni robocze – 43,00 zł.

realizowane w soboty, niedziele i święta – 43,00 zł.

w zakresie rehabilitacji fizycznej realizowane w dni robocze – 48,00 zł.

w zakresie zajęć  rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizowane w dni robocze – 48,00 zł.

  

 Do pobrania:

Podanie o pomoc

 Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o stanie majatkowym

 Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163