DODATEK OSŁONOWY

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. można składać od stycznia 2024 r do dnia 30 kwietnia 2024 r

Wnioski będzie można składać:

 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przy ul. Partyzantów 3,

w pok. 201, II piętro, pok. 38 parter w godz. 800 do 1400

 • drogą pocztową – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. /data 30 kwiecień 2024 jest datą wpływu wniosku do organu, a nie datą nadania wniosku w polskiej placówce pocztowej/.

 

Wypełnione wnioski o przyznanie dodatku osłonowego należy wysyłać na adres:
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ul. Lwowska 57
22-400 Zamość

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

adres elektronicznej skrzynki podawczej MCPR-u  /mcpr/SkrytkaESP

Wydawanie Kart Parkingowych

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Organem wydającym kartę parkingową staje się Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wniosek osoby niepełnosprawnej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki. Opłata za wydanie karty wynosi 21 zł.

Karty parkingowe wydane na podstawie przepisów z przed 1 lipca 2014 r. zachowały ważność do dnia określonego jako data ważności karty, ale nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015  r.

Opłatę za wydanie karty parkingowej
należy wnieść na następujący rachunek bankowy:
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (Bank PKO BP S.A.)
KONTO: 60 1020 5356 0000 1202 0060 1674
Opłata za wydanie karty wynosi 21 zł.


Szczegółowych informacji udziela:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu
ul. Peowiaków 8
22-400 Zamość
tel./fax 84 6385246
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAŁĄCZNIKI:

WNIOSEK o wydanie karty parkignowej

Wniosek o wydanie karty parkingowej należy złożyć tylko i wyłącznie OSOBIŚCIE w siedzibie Zespołu.

Do wniosku należy załączyć: dowód uiszczenia opłaty, aktualne orzecznie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - potwierdzające uprawnienie do uzyskania karty parkingowej oraz aktualne zdjęcie /najlepiej w formacie jak do nowego dowodu osobistego/

OŚWIADCZENIE o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

Opłatę za wydanie karty parkingowej należy wnieść na rachunek bankowy:
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (Bank PKO BP S.A.)
KONTO: 60 1020 5356 0000 1202 0060 1674
Opłata za wydanie karty wynosi 21 zł.

 

DODATKI MIESZKANIOWE

Dodatki mieszkaniowe

Od dnia 1 maja 2015 r. postępowanie w sprawie przyznawania dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych dla mieszkańców Miasta Zamość jest prowadzone przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Miejsce Składania Wniosków

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie
Dział Świadczeń, pok. 38 /parter/
Tel: 84 677 65 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny Pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
 

Przyjmowanie wniosków od 8.00 do 14.00, we wtorki 8.00 - 16.00

Adres do Korespondencji

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Partyzantów 3
22-400 Zamość

DODATEK MIESZKANIOWY

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • tytuł prawny /decyzja o przydziale, umowa, wyciąg z KW/
 • zaświadczenie o dochodach za wymagany okres wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego
 • orzeczenie o niepełnosprawności

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do dodatku mieszkaniowego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Inne Informacje

Warunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu oraz zachowaną normę powierzchni użytkowej lokalu w zależności od ilości zamieszkujących osób:

1 osoba - 35m2
2 osoby - 40m2
3 osoby - 45m2
4 osoby - 55m2
5 osób - 65m2
6 osób - 70m2
7 osób - 75m2

Jeżeli w lokalu zamieszkuje większa liczba osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwana w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Kryterium Dochodowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w/w osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie, średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył gospodarstwie jednoosobowym 40%, a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Zgodnie z ostatnim komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 r. wyniosło 6346,15 zł.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego musi być potwierdzony przez zarządcę budynku. Deklarację o dochodach wnioskodawca wypełnia na podstawie wydanych przez zakład pracy zaświadczeń o wysokości dochodów brutto za ostanie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku. Jeżeli źródłem dochodu jest emerytura lub renta dokumentem potwierdzającym będzie ostania decyzja lub trzy ostatnie odcinki. Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć w chwili składania wniosku.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych (domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole, w tym w szkole wojskowej – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie), albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 

Do pobrania:

 Informacja o sposobie obliczania dochodów do celów przyznania dodatku mieszkaniowegoInformacja

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (doc 0.03MB)

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego. (doc 0.04MB)

Oświadczenie Wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. (doc 0.03MB)

Zaświadczenie o dochodach w celu przyznania dodatku mieszkaniowego (doc 0.03MB)

 Obowiązek informacyjny RODO

 

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Poradnictwo specjalistyczne

Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu  ul. Lwowska 57, pok. nr 6, parter, świadczy na rzecz mieszkańców miasta Zamość bezpłatną i profesjonalną pomoc.

Poradnictwo psychologiczne

poniedziałek       od 7.30 do 15.30

piątek                od 7.30 do 11.30

Poradnictwo rodzinne

środa                   od 7.30 do 15.30

Poradnictwo psychologiczne i rodzinne świadczone jest przez psychologa Panią Edytę Adamczyk.

Skorzystanie z poradnictwa jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem telefonu 84 677 56 36 w godzinach udzielania poradnictwa.

Poradnictwo prawne

w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz ochrony praw lokatorów

w każdy poniedziałek od 9.00 do 12.00

Poradnictwo prawne świadczone jest przez radcę prawnego Pana Roberta Wąsiewicza.

Skorzystanie z poradnictwa prawnego nie wymaga wcześniejszego  ustalenia terminu.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów  84 677 56 35 lub 84 677 56 30 (sekretariat)

Miasto Zamość zapewnia możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy

Od 1 stycznia 2024 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie m. Zamość będą udzielane wyłącznie osobiście w punkcie przy ul. Kamienna 20 w Zamościu (budynek Książnicy Zamojskiej).

Beneficjenci  pomocy mogą umawiać się tylko na wizyty stacjonarne (za wyjątkiem osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić w punkcie osobiście oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się).

Rejestracja na nieodpłatne porady prawne i obywatelskie jest prowadzona pod numerem telefonu 722 364 992, w godzinach pracy Urzędu Miasta Zamość, tj.:

- poniedziałek 7:30-15:30,

- wtorek 8:00-16:30,

- środa 7:30-15:30,

- czwartek 7:30-15:30,

- piątek 7:30-15:00.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY?

Z nieodpłatnej porady prawnej/ obywatelskiej może skorzystać każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Pomoc świadczona w punktach jest całkowicie bezpłatna, nie obowiązuje limit porad. 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 1 stycznia 2024 r. wyłącznie stacjonarnie.

 Nieodpłatna pomoc prawna

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 Nieodpłatna mediacja

 

 

PIECZA ZASTĘPCZA

Rodzinna piecza zastępcza

Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej następuje co do zasady na podstawie orzeczenia sądu. Kwestie związane z funkcjonowaniem rodzinnej pieczy zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 177 ze zm.)

Formy rodzinnej pieczy zastępczej

 1. Rodzina zastępcza:
 • spokrewniona (tworzona przez wstępnych lub rodzeństwo dziecka)
 • niezawodowa,
 • zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;

W rodzinie zastępczej niezawodowej lub zawodowej w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej licznego rodzeństwa jest dopuszczalne umieszczenie większej liczby dzieci.

Objecie dziecka pieczą zastępczą następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności. W przypadku rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego dziecko umieszcza się na pobyt okresowy, do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej niż na okres 4 miesięcy (w szczególnych sytuacjach pobyt może być przedłużony do 8 miesięcy lub na do zakończenia postępowania sądowego na powrót do rodziny, przysposobienie lub umieszczenie w rodzinie zastępczej).

Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna obejmuje opieką w szczególności dzieci niedostosowane społecznie oraz dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji, a także małoletnie matki z dziećmi.

 1. Rodzinny dom dziecka

W rodzinnym domu dziecka może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (lub w razie konieczności liczniejsze rodzeństwo).

Zadania rodziny zastępczej

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

 • traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
 • zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
 • zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
 • zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań;
 • zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
 • zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencje w życie prywatne dziecka;
 • umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka w współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Kto może ubiegać się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej?


Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie samotnej, którzy:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

 1. a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r.  2527), oraz
 2. b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

 1. a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
 2. b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 3. c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

8) nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

Okres pobytu w rodzinie zastępczej

Dziecko może przebywać w rodzinie zastępczej do 18 roku życia. Pełnoletni wychowanek rodziny zastępczej może za zgodą rodziców zastępczych pozostać w rodzinie, która pełniła funkcję rodziny zastępczej również po osiągnięciu pełnoletności nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia i pod warunkiem, że się uczy. W tym przypadku rodzinie nadal wypłacana jest wyżej opisana pomoc pieniężna.

Gdzie należy złożyć wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej?

Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej należy złożyć w sądzie opiekuńczym (Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Do wniosku należy dołączyć przede wszystkim:

 • odpis aktu urodzenia dziecka
 • odpis aktu małżeństwa – jeśli rodzinę zastępczą chce ustanowić małżeństwo

We wniosku należy wymienić i załączyć wszystkie dokumenty, które zostały wskazane w treści pisma lub potwierdzają przywołane fakty (np. zaświadczenie o niekaralności, o stanie zdrowia, dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia dla rodziny zastępczej). Wniosek wraz z załącznikami składa się w tylu egzemplarzach ilu jest uczestników postępowania plus jeden egzemplarz dla Sądu

Adopcja a rodzina zastępcza

Rodzinę zastępczą tworzy się w celu zapewnienia dziecku (dzieciom) opieki z powodu wystąpienia w ich rodzinach różnego rodzaju sytuacji kryzysowych. Celem działania rodziny zastępczej jest wzmocnienie rodziny naturalnej, tak aby dziecko mogło do niej powrócić wzmocnione i wyposażone w umiejętności, np. tworzenia trwałych związków emocjonalnych. Utworzenie rodziny zastępczej nie powoduje powstania więzi rodzinno-prawnej pomiędzy opiekunami, a dzieckiem (w przeciwieństwie do adopcji, inaczej zwanej przysposobieniem). Oznacza to, że dziecko przyjęte do rodziny zastępczej nie staje się dzieckiem tej rodziny, nie powstają też obowiązki i uprawnienia alimentacyjne czy dotyczące dziedziczenia, stan cywilny dziecka nie ulega zmianie, dziecko nie przyjmuje nazwiska opiekunów, a rodzina zastępcza nie przyjmuje pełni władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Szkolenia dla rodzin zastępczych

Kandydaci na rodzinę zastępczą zawodową, niezawodową i prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia. Szkolenia dla kandydatów z terenu miasta Zamość prowadzi Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu, mający siedzibę przy ul. Prusa 2 tel. 84 627 07 73.

 

Świadczenia dla rodzin zastępczych

Rodzinie zastępczej przysługuje comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka w wysokości odpowiedniej do sprawowanej formy opieki. Świadczenie przyznawane są na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka i od 1 czerwca 2023 roku wynosi:

 • 899,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
 • 1361,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności otrzymują ponadto dodatek w wysokości 274,00 zł

 Ponadto rodzinie zastępczej starosta możena ich wniosekprzyznać:

 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
 • świadczenie na pokrycie:
  • niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
  • wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.
 • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – rodzinie zastępczej niezawodowej i zawodowej;
 • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – raz do roku – rodzinie zastępczej zawodowej.

Zasady i wysokości świadczeń fakultatywnych rodzinom zastępczym w 2024 roku określa Zarządzenie Nr 2/2024 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 18.01.2024 r. 

Dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej są objęte programem „Dobry Start” i świadczeniem wychowawczym tzw. 800+ realizowanymi przez ZUS. Do uzyskania świadczeń niezbędne jest zaświadczenie wydawane przez MCPR.

Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie. Minimalne kwoty wynagrodzeń i zasady ich waloryzacji określa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Uchwałą Rady Miasta Zamość Nr LXVIII/876/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. ustalono następujące kwoty wynagrodzeń, które obowiązują od 1 stycznia 2024 roku:

 • 5200 złmiesięcznie dla rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego
 • 4500 złmiesięcznie dla zawodowych rodzin zastępczych
 • 4800 złmiesięcznie dla prowadzącego rodzinny dom dziecka

 

 Rodziny pomocowe

Rodzina pomocowa to rodzina, która okresowo sprawuje opiekę nad dziećmi umieszczonymi w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, w szczególności podczas:

 • wypoczynku, udziału w szkoleniach lub pobytu w szpitalu rodziców zastępczych lub prowadzącego rodzinny dom dziecka,
 • w wyniku nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej.

Okres pobytu dziecka wynosi do 2 miesięcy.

Kto może być rodziną pomocową?

Rodziną pomocową może być:

 • rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
 • małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa zawarta między Prezydentem, a rodziną pomocową. W okresie pobytu dziecka rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje świadczenie nie niższe niż 20% otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznie.

 Małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej otrzymują świadczenie w wysokości nie niższej niż 20 % kwoty określonej w art. 85 ustawy.

Informacje dotyczące wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych udzielane są telefonicznie pod numerami telefonów 84 677 66 22 lub 677 66 73 oraz w lokalu MCPR przy ul. Partyzantów 3 (III piętro) p. 305.

POMOC DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH - PIECZA ZASTĘPCZA

Kiedy rozpoczyna się proces usamodzielniania?

Proces usamodzielnienia formalnie zaczyna się co najmniej na 1 rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności. Wówczas osoba usamodzielniana wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.

Kto może być opiekunem procesu usamodzielniania?

OPIEKUNEM USAMODZIELNIENIA może być:

 • osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 • pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie,
 • osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem,
 • inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą

Osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą musi zostać zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.

Indywidualny program usamodzielnienia

Program jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.

Indywidualny programu usamodzielnienia określa w szczególności:

 1. zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia;
 2. sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

 Formy pomocy dla osób usamodzielnianych

Osobom usamodzielnianym przyznaje się pomoc na:

 1. kontynuowanie nauki,
 2. usamodzielnienie,
 3. zagospodarowanie

Osobom usamodzielnianym udziela się pomocy w uzyskaniu

 1. odpowiednich warunków mieszkaniowych
 2. zatrudnienia

Ponadto zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

W przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywa w domu pomocy społecznej albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym, albo otrzymuje pomoc na podstawie ustawy o pomocy społecznej – ww. pomoc nie przysługuje.

Pomoc na kontynuowanie nauki

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:

 1. w szkole;
 2. w zakładzie kształcenia nauczycieli;
 3. w uczelni;
 4. na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
 5. u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Wysokość pomocy wynosi nie mniej niż 681 zł miesięcznie.

Pomoc przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.

Pomoc przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego (zasadniczo do 31 sierpnia) roku akademickiego (do 30 września), kursu albo przygotowania zawodowego.

Pomoc na usamodzielnienie

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia. W przypadku, gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie jest uzależniona od czasookresu pobytu w pieczy zastępczej i wynosi:

 1. nie mniej niż 4486 zł, dla osób usamodzielnianych z rodzin spokrewnionych, jeżeli okres pobytu w pieczy zastępczej wynosi co najmniej 3 lata;
 2. osoby usamodzielniane z rodzin niezawodowych, zawodowych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych lub regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych:
 • nie mniej niż 8968 zł- jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
 • nie mniej niż 4486 zł- jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
 • nie mniej niż 2244 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

 Pomoc na zagospodarowanie

 Pomoc jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia w wysokości nie niższej niż 2039 zł, a jeżeli osoba usamodzielniana posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności pomoc wynosi nie mniej niż 4077 zł. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Korzystanie z pomocy prawnej i psychologicznej jest możliwe w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu oraz w Organizatorze Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu.

 

Warunki uzyskania pomocy

 • posiadanie zatwierdzonego programu usamodzielnienia
 • spełnianie wymogów dotyczących okresu pobytu w pieczy zastępczej
 • złożenie wniosku z zachowaniem właściwości miejscowej
 • spełnianie określonych kryteriów dochodowych (pomoc pieniężna i na zagospodarowanie)

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł. Przy przyznawaniu pomocy na kontynuowanie nauki nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe.

W przypadku, gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka (nie osoby pozostającej w faktycznym związku) oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.

Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się dochody, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Okres pobytu w pieczy zastępczej

Minimalny okres pobytu warunkujący przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną wynosi co najmniej 3 lata, natomiast w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną - rok

Do okresów pobytu w pieczy zastępczej wlicza się również:

 1. okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę, i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej nie zostało uchylone;
 2. okres pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2.

Gdzie złożyć wniosek o przyznanie pomocy z tytułu usamodzielnienia?

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie za pośrednictwem kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

W przypadku cudzoziemców wniosek składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.

Decyzje w sprawie pomocy

Przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy dla osoby usamodzielnianej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie następuje w drodze decyzji. Udzielenie osobie usamodzielnianej pomocy w zatrudnieniu lub uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz zapewnienie pomocy prawnej i psychologicznej nie wymaga wydania decyzji.

Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:

 1. istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana;
 2. osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą;
 3. osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;
 4. stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;
 5. osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;
 6. osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

POMOC NA USAMODZIELNIENIE DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH - POMOC SPOŁECZNA

Zasady udzielania pomocy na kontynuowanie nauki

Osobie kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej, szkole wyższej, na kursach jesli ich ukończenie jest zgodne z programem usamodzielnienia, w zakładzie kształcenia nauczycieli lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego przysługuje pomoc w wysokości 30 % podstawy (1837zł) tj. 551,10 zł miesięcznie. Pomoc przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat.

Warunkiem jest:

 • posiadanie minimalnego okres pobytu w ww. formach wynoszącego co najmniej 1rok i orzeczenia sądu
 • spełnienie kryterium dochodowego (200% dochodu na osobę samotnie gospodarującą lub 200 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie)

Pomoc przyznawana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Zasady udzielania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie

Pomoc może być przyznana na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej, w szczególności na:

 1. polepszenie warunków mieszkaniowych,
 2. stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych
 3. pokrycie wydatków związanych z nauką osoby usamodzielnianej, innych niż wydatki, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 jeśli osoba usamodzielniona spełnienia kryterium dochodowe (200% dochodu na osobę samotnie gospodarującą lub 200 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie)

Wysokość pomocy pieniężnej jest uzależniona od rodzaju opuszczanej jednostki i czasookresu pobytu i wynosi:

 • 400 % podstawy (1837 zł tj. 7348 zł) w przypadku domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie jeśli pobyt w nim trwał powyżej trzech lat
 • 300 % podstawy (1837 zł, tj. 5511 zł) w przypadku przebywania młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym i zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich, przez okres trzech lat i dłużej
 • 200 % podstawy (1837 zł tj. 3674 zł) w przypadku przebywania w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym i zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich, domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, przez okres od dwóch do trzech lat
 • 100 % podstawy (1837 zł. tj. 1837 zł) w przypadku przebywania w w/w formach przez okres od roku do dwóch lat

Zasady udzielania pomoc na zagospodarowanie

Wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300 % podstawy - 5511 zł. W przypadku osoby niepełnosprawnej z ustalonym umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności pomoc tę ustala się w wysokości równowartości 300 % podstawy. Zgodnie z zapisami rozporządzenia w skład pomocy mogą wchodzić:

 1. materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania
 2. niezbędne urządzenia domowe
 3. pomoce naukowe,
 4. sprzęt rehabilitacyjny,
 5. sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.

Nie jest wymagane kryterium dochodowe ani minimalny okres pobytu poza rodziną.

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje?

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji nt. usamodzielniania wychowanków mogą zgłaszać się osobiście do MCPR przy ul. Partyzantów 3 p. 303 lub 305 albo telefonicznie pod n 84 677 66 73 lub 677 66 22.

 

 

Do pobrania:

Dla usamodzielnianych wychowanków:

WNIOSEK o udzielenie pomocy na zagospodarowanie

WNIOSEK o udzielenie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie

WNIOSEK o udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

Dla rodzin zastępczych:

WNIOSEK o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lun innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka

WNIOSEK o przyznanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka

WNIOSEK o przyznanie dodatku wychowawczego

WNIOSEK o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej

WNIOSEK o przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka / osoby pełnoletniej legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rodzinie zastępczej

WNIOSEK o przyznanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka /osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej (spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej)

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163