Programy EFS

Realizacja projektu systemowego w 2008 roku

W ramach realizacji projektu systemowego w roku 2008 wsparciem w postaci sfinansowania instrumentów aktywnej integracji w sumie objęto 119 osób. Zawarto 55 kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi lub nie pozostającymi w zatrudnieniu, które są klientami pomocy społecznej w celu wzmocnienia ich potencjału społeczno – zawodowego, a tym samym zwiększenia szansy tych osób na znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Zawarcie kontraktu realizowanego w ramach projektu systemowego umożliwiło sfinansowanie na rzecz klienta jednego lub kilku z następujących instrumentów aktywnej integracji: zajęcia w KIS, badania profilaktyczne związane z możliwością podjęcia zatrudnienia oraz kursy: prawo jazdy kat. B (28 os.), prawo jazdy kat. D (2 os.), kucharz – cukiernik (2 os.), opieka nad osobą starszą, chorą i dzieckiem (7 os.), fryzjer (3 os.), sprzedawca z obsługą komputera (2 os.), instruktor nauki jazdy (1 os.), palacz centralnego ogrzewania (1 os.), spawacz (1 os.), operator wózka widłowego (1 os.), kurs kwalifikacyjny „Oligofrenopedagogika” (1 os.). W ramach projektu wsparciem objęto 42 osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami Zamościa.
Osoby te zostały zmotywowane do wyjścia z domu i wzięcia udziału w projekcie dzięki zaangażowaniu pracowników Stowarzyszenia realizującego to zadanie oraz pracowników socjalnych MCPR. Osoby biorące udział w działaniach projektowych posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności: lekkim (6 os.), umiarkowanym (22 os.) i znacznym (14 os.). Ponad połowa osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe. Większość stanowiły osoby młode, zagubione w realiach otwartego rynku pracy. Wsparcie działań na rzecz integracji społeczno-zawodowej zostało zlecone Katolickiemu Stowarzyszeniu Służba Człowiekowi w drodze otwartego konkursu ofert jako jedno z zadań wpisanych w „Samorządowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2007 – 2010”. Stowarzyszenie Służba Człowiekowi w ramach zlecenia zrealizowało 8 dziesięciodniowych warsztatów w dwu etapach. Warsztaty obejmowały: rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy, określenie predyspozycji i możliwości zawodowych, indywidualne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i zawodowe, poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego i zawodowego. Do bezpośredniej realizacji zadania zostali zatrudnieni: psycholog, doradca zawodowy oraz pedagog. Na zakończenie programu zorganizowano konferencję, do udziału w której zostali zaproszeni uczestnicy warsztatów, rodziny osób niepełnosprawnych, przedstawiciele podmiotów działających w problematyce niepełnosprawności oraz pracodawcy mogący zatrudniać osoby niepełnosprawne. Całkowita kwota zrealizowanego zadania wyniosła 84 tyś. zł. Mając na względzie realizację działań aktywizujących na rzecz osób bezrobotnych opracowano i zlecono do realizacji „Program aktywności lokalnej na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość”. Dofinansowanie na realizację w/w programu otrzymało Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu. We współpracy z pracownikami socjalnymi MCPR pracownicy Stowarzyszenia zmotywowali do udziału w programie 18 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej. W ramach programu zastosowano instrumenty aktywnej integracji mające na celu wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego uczestników programu. Stowarzyszenie nawiązało także współpracę z dwoma zamojskimi zarządami osiedli: PROMYK i POWIATOWA, a także z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zamościu w celu zorganizowania i realizacji na terenach osiedli i OSiR prac społecznie użytecznych. Prace te w ramach programu wykonywane były przez 12 osób. Na zakończenie realizacji programu Stowarzyszenie przeprowadziło debatę publiczną dotyczącą problematyki wykluczenia społecznego na terenie Miasta Zamościa. Do udziału w debacie zaproszono przedstawicieli władz miasta, samorządu, pracodawców, beneficjentów programu i ich rodziny, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych. W ramach programu zorganizowano happening oraz dążono do zwiększenia partnerstwa lokalnego w Zamościu. Całkowita wartość dotacji wyniosła 36 tys. zł. Wsparciem w ramach projektu systemowego objęto także 4 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, na rzecz których w ramach indywidualnych programów usamodzielnienia sfinansowano: kursy prawa jazdy kat. B (2 os.), kurs języka angielskiego (1 os.), badania profilaktyczne związane z możliwością podjęcia zatrudnienia (2 os.), kwalifikacyjny kurs pedagogiczny (1 os.) oraz wniesiono opłaty semestralne na studiach wyższych (3 os.). W ramach realizacji projektu możliwe było sfinansowanie zatrudnienia czterech pracowników socjalnych w celu upowszechniania pracy socjalnej w środowisku. Wyposażono ich stanowiska pracy oraz dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki sieciowej, a także laptopów dla 3 pracowników socjalnych realizujących zadania w „Programie aktywności lokalnej na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość”. W trakcie realizacji projektu prowadzono także wymagane działania promocyjne, w tym zakupiono tablicę informującą o realizowanym projekcie, która została umieszczona na elewacji budynku.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163