Programy EFS

Realizacja projektu systemowego w 2009 roku

W ramach realizacji projektu systemowego w roku 2009 wsparciem w postaci sfinansowania instrumentów aktywnej integracji w sumie objęto 137 osób. W ramach 67 zawartych kontraktów socjalnych z naszymi klientami został sfinansowany jeden lub kilka z następujących instrumentów aktywnej integracji: zajęcia w KIS, badania profilaktyczne związane z możliwością podjęcia zatrudnienia, kursy zawodowe lub podnoszące kluczowe kompetencje o charakterze zawodowym.

W ramach programu działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych objęto wsparciem 40 osób, które uczestniczyły w warsztatach podnoszących umiejętności społeczne i zawodowe. Wsparcie działań na rzecz integracji społeczno-zawodowej zostało zlecone Katolickiemu Stowarzyszeniu Służba Człowiekowi  w drodze otwartego konkursu ofert jako jedno z zadań wpisanych w „Samorządowym programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2007 – 2010”. Stowarzyszenie Służba Człowiekowi w ramach zlecenia zrealizowało 8 dziesięciodniowych warsztatów o dwustopniowym poziomie zaawansowania umożliwiające powrót do życia społecznego i zawodowego. Całkowita kwota zrealizowanego zadania wyniosła 84 tyś. zł.
18 osób bezrobotnych ( 3 osoby przerwały i 3 nowe osoby zostały wprowadzone na to miejsce) uczestniczyło w „Programie aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość”. Dofinansowanie na realizację w/w programu otrzymało Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu. We współpracy z pracownikami socjalnymi MCPR pracownicy Stowarzyszenia zmotywowali do udziału w programie 18 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej. W ramach programu zastosowano instrumenty aktywnej integracji mające na celu wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego uczestników programu. Stowarzyszenie kontynuowało podjętą w 2008 roku współpracę z dwoma zamojskimi zarządami osiedli: Promyk i Powiatowa, a także z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zamościu. w celu zorganizowania i realizacji na terenach osiedli prac społecznie użytecznych. 12 osób objętych wsparciem otrzymało możliwość wykonywania prac porządkowych na terenie osiedli. Prace wykonywane były przez 12 osób. Ponadto w ramach programu zorganizowano m.in. piknik, pod hasłem „Zróbmy coś dla siebie i naszej społeczności”. Całkowita wartość dotacji wyniosła 45 tys. zł.
Wsparciem w ramach projektu systemowego objęto także 12 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, na rzecz których w ramach indywidualnych programów usamodzielnienia sfinansowano: kursy podnoszące kluczowe kompetencje o charakterze zawodowym, badania profilaktyczne związane z możliwością podjęcia zatrudnienia oraz opłacono czesne w szkołach.  
W ramach realizacji projektu możliwe było sfinansowanie zatrudnienia czterech pracowników socjalnych w celu upowszechniania pracy socjalnej w środowisku. W ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano zakupu 6 laptopów dla pracowników socjalnych realizujących zadania w Programach Aktywności Lokalnej oraz jednego dla Koordynatora projektu.
W trakcie realizacji projektu zakupiono tabliczki z logotypami UE, EFS oraz POKL na drzwi pokoi, w których realizowane są działania związane z projektem systemowym. Dokonano także zakupu gadżetów promocyjnych , które zostały przekazane osobom objętym wsparciem z EFS podczas specjalnych spotkań zorganizowanych w miesiącu grudniu 2009r.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163