Programy EFS

Realizacja projektu systemowego w 2010 roku

W 2010 roku na realizację projektu zaplanowano kwotę 1.653.109,71 tyś. zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału społeczno –zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, a także wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przy zastosowaniu aktywnych form integracji. Powyższy cel główny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych w tym upowszechniania pracy socjalnej oraz rozwoju form aktywnej integracji przy zastosowaniu kontraktów socjalnych, modyfikacji indywidualnych programów usamodzielnienia, programów integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz programów aktywności lokalnej.
W ramach realizacji założeń celu „upowszechniania pracy socjalnej” w roku 2010 w MCPR osiągnięto standardy dotyczące ustawowych wskaźników zatrudnienia pracowników socjalnych (jeden pracownik socjalny na 2 000 mieszkańców) . Ze środków EFS zostało zatrudnionych 7 pracowników, a 4 ze środków własnych. Łączna liczba zatrudnionych pracowników socjalnych wynosi 34 osoby. Spełnienie standardów w zakresie zatrudnienia jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o środki finansowe z EFS w kolejnych latach realizacji projektu systemowego. Dzięki realizacji projektu systemowego możliwe było również doposażenie stanowisk pracy pracowników socjalnych w niezbędny sprzęt komputerowy. W 2010 r. w ramach realizacji projektu 223 osoby zostało objętych następującymi formami pomocy:  Kontrakty socjalne – 104 osoby,  Indywidualne programy usamodzielnienia – 14 osób,  Programy aktywności lokalnej – 50 osób,  Wsparcie osób niepełnosprawnych – 55 osób. W ramach zawartych kontraktów socjalnych oraz modyfikacji indywidualnych programów usamodzielnienia sfinansowano działania mające doprowadzić do usamodzielnienia się osób lub rodzin oraz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego. Jedną z podstawowych form wsparcia było kierowanie do uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej w celu reintegracji społeczno – zawodowej (52 osoby). Ponadto zlecono do realizacji zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych dwa kursy kwalifikacyjne „Asystent rodziny” i „Asystent osoby niepełnosprawnej”. W ramach kontraktów socjalnych klienci brali udział w różnych formach wsparcia podnoszących kwalifikacje i umiejętności takich jak: kurs Florystyka, kursy prawa jazdy kategorii C, D i B, kurs przewozu osób i rzeczy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz warsztaty psychologiczne w tym: dla rodziców, dla rodziców dzieci nastoletnich, samopoznania, rozwiązywania konfliktów, i treningi psychologiczne tj.: radzenia sobie ze stresem, motywacyjny, umiejętności komunikacyjnych. Na rzecz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych sfinansowano ze środków EFS także koszt nauki na poziomie studiów wyższych. Rezultatem wymiernym prowadzonych działań jest zatrudnienie (umowa zlecenie) 8 osób po ukończonym kursie „Asystent rodziny” w charakterze asystenta w rodzinach będących klientami pomocy społecznej i objętych kontraktami socjalnymi. Praca asystenta polegała w główniej mierze na wspieraniu rodziny w dążeniu do pokonania problemów, budowanie i utrwalanie w niej wiary we własne siły, prowadzeniu poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym w szczególności poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów oraz udzielania informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe, pomocy w poprawie sytuacji życiowej rodziny, w szczególności pomocy w usunięciu czynników przeszkadzających w osobistym wychowywaniu własnych dzieci (rozwiązanie podstawowych problemów: socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, pomocy w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, wspieranie rodziny w uzyskaniu zatrudnienia i podniesieniu kwalifikacji zawodowych). Dzięki pracy asystenta obserwuje się poprawę funkcjonowania społecznego rodzin objętych tą formą wsparcia. W zakresie pomocy dla osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie prowadzone były działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu. W ramach projektu realizowany był: „Program Aktywności Lokalnej na terenie Miasta Zamościa w roku 2010” przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu NrXLI/403/10 z dnia 29 marca 2010 r. 1. Zadanie „PAL w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”. Realizacja programu została zlecona w drodze konkursu Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamościu. Program był realizowany od 1 czerwca do 30 listopada 2010 roku na rzecz 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej z terenu miasta Zamościa. Uczestnicy zwiększyli swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w kursie komputerowym gdzie zdobyli umiejętności korzystania z Internetu, pisania CV oraz listu motywacyjnego. W ramach Programu realizowano prace społecznie użyteczne na terenie jednego z zamojskich osiedli. Uczestnicy zdobyli umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, lepszej komunikacji w środowisku, zmiany wizerunku. Na koniec realizacji programu odbyła się debata publiczna z udziałem przedstawicieli trzech sektorów. Dzięki uczestnictwu w programie i zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji uczestnicy zwiększyli swój potencjał społeczno zawodowy. 2. Zadanie „PAL w zakresie wsparcia społecznego rodzin, w tym rodzin wielodzietnych”. Realizacja programu została zlecona w drodze konkursu Stowarzyszeniu Otwarte Serca w Zamościu. Program realizowany był w okresie od 16 sierpnia do 30 listopada 2010 roku. W ramach realizacji ww. zadania wsparciem objęto 15 rodzin ubogich niepełnych, wielodzietnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie miasta Zamościa – klientów pomocy społecznej. Rodziny zakwalifikowane do projektu brały udział treningach umiejętności i kompetencji społecznych, komunikacji interpersonalnej, a także utworzyły grupy samopomocowe, uczestniczyły w wyjazdach i spotkaniach integracyjnych. Dzięki uczestnictwu w programie i zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji uczestnicy zwiększyli swój potencjał społeczny. 3. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu było bezpośrednim realizatorem zadania „PAL w zakresie aktywizacji społecznej bezrobotnych kobiet”, którego celem było zwiększenie potencjału społecznego bezrobotnych kobiet w wieku aktywności zawodowej. Program realizowany był przez pracowników socjalnych Miejskiego Centrum Pomoc Rodzinie w Zamościu. Z udziału w programie skorzystało 17 kobiet w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta Zamościa oraz ich dzieci. W ramach programu uczestniczki brały udział w indywidualnych i grupowych warsztatach psychologicznych, zajęciach z doradcą zawodowym oraz warsztatach ze specjalistami od wizerunku. W trakcie zajęć dzieci miały zapewniona opiekę wykwalifikowanej kadry, która zapewniała im zajęcia psychoruchowe, komputerowe, wycieczki, wyjścia do kina. Dzięki udziałowi w programie nastąpiło wzmocnienie potencjału społecznego i podniesienie samooceny wśród uczestniczek. W ramach projektu systemowego oraz w oparciu o „Samorządowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2007-2010” zlecono w drodze konkursu realizację następujących zadań: 1. Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektów systemowych. Realizacja programu została zlecona w drodze konkursu Katolickiemu Stowarzyszeniu Służba Człowiekowi w Zamościu. Projekt trwał od 1 czerwca do 30 listopada 2010 roku i w trakcie jego realizacji objęto wsparciem 40 osób niepełnosprawnych z terenu miasta Zamościa. Zajęcia realizowane były w formie warsztatów doradczo szkoleniowych o trzystopniowym poziomie zaawansowania. W ramach programu uczestnikom zaproponowano odpowiednie formy wsparcia uwzględniające zajęcia praktyczne i teoretyczne. Rezultatem programu były rozwinięcie umiejętności i kompetencji społecznych, które są niezbędne na rynku pracy, określenie ich predyspozycji i możliwości zawodowych. Przy realizacji programu zatrudnienie znalazło pięciu asystentów osoby niepełnosprawnej – klientów MCPR. 2. Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej młodzieży niepełnosprawnej w ramach realizacji projektów systemowych. Realizacja programu została zlecona w drodze konkursu Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawna w Zamościu. Projektem objęto 15 osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Zamościa w wieku od 15 do 20 lat korzystających z pomocy społecznej. W ramach realizacji projektu odbywały się wyjazdowe treningi kompetencji życiowych, zajęcia praktyczne i teoretyczne w zakładach pracy w tym w piekarni oraz w warsztacie garncarza. Osoby niepełnoprawne uczestniczyły także w pracach wspierających aktywizację zawodową w zakresie ogrodnictwa. Zrealizowane zajęcia przygotowywały do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz zawodowym w środowisku lokalnym. Jednym z rezultatów prowadzonych w ramach projektu systemowego działań jest wzrost aktywności i zaangażowania osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w zmianę swojej sytuacji życiowej, a także motywacja do dalszego uczestniczenia w aktywizujących formach wsparcia realizowanych przez MCPR.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163