Programy EFS

Realizacja projektu systemowego w 2012 roku

W 2012 roku na realizację projektu zaplanowano kwotę 1.845.316,00 zł. W roku 2012 objęto wsparciem 338 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym klientów MCPR. W ramach 208 kontraktów socjalnych zawartych z klientami pomocy społecznej objętych wsparciem było 213 osób. 34 kontrakty były kontynuowane z poprzedniego roku oraz zawarto 176 nowych kontraktów z osobami i rodzinami w celu zwiększenia potencjału społeczno–zawodowego przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji. Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału społeczno –zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, a także wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przy zastosowaniu aktywnych form integracji.

W ramach kontraktów sfinansowano na rzecz klientów instrumenty wymienione w dokumencie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”, odpowiednie do potrzeb oraz sytuacji osób i rodzin. 15 osób nieaktywnych zawodowo na rynku pracy skierowano do udziału w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej w celu wzmocnienia potencjału społecznego oraz uzyskania umiejętności niezbędnych przy poszukiwaniu i podjęciu pracy. Do grupy Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego włączono osoby i rodziny nieradzące sobie z prawidłową realizacją zadań opiekuńczo –wychowawczych. W celu poprawy funkcjonowania społecznego, zwłaszcza w pełnieniu ról rodzicielskich w ramach kontraktów skierowano do rodzin wsparcie psychologiczne w postaci terapii indywidualnej oraz warsztatów grupowych. Z takich form pomocy skorzystały 22 osoby. W ramach kontraktów socjalnych sfinansowano udział w 257 kursach zawodowych w celu zwiększenia szans zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Ponadto 143 osoby skorzystały z pomocy psychologicznej w celu uzyskania poprawy funkcjonowania społecznego, w tym w zakresie zdobycia lub podniesienia różnych umiejętności tj. prawidłowej komunikacji, jak sobie radzić ze stresem, autoprezentacji i poszukiwania pracy, poczucia własnej wartości, motywacji. 6 osób niepełnosprawnych otrzymało pomoc w postaci sfinansowania w ramach kontraktu usługi opiekuna lub asystenta osoby niepełnosprawnej, w tym 3 osobom głuchoniemym, którym zapewniono wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej posługującej się językiem migowym. Dzięki takiej pomocy osoby niepełnosprawne uzyskały możliwość korzystania z zaplanowanych w kontraktach form wsparcia, a także uzyskały pomoc w zakresie uzyskania większej samodzielności. Wymiernym rezultatem prowadzonych działań jest zatrudnienie na umowę zlecenie 2 osób po ukończonym kursie „Asystent osoby niepełnosprawnej” w charakterze asystenta u osób niepełnosprawnych będących klientami pomocy społecznej i objętych kontraktami socjalnymi w charakterze opiekuna / asystenta osoby niepełnosprawnej. Dzięki pracy asystenta obserwuje się poprawę funkcjonowania społecznego osób i rodzin objętych tą formą wsparcia. Oprócz kontraktów socjalnych w roku 2012 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane były działania ujęte w Indywidualnych Programach Usamodzielnienia zawartych z 20 usamodzielniającymi się wychowankami placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Kontynuowano z lat ubiegłych działania zaplanowane w 12 programach oraz zawarto 8 nowych programów usamodzielnienia. W celu udzielenia wsparcia młodym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w głównej mierze finansowano koszt nauki na poziomie wyższym oraz kursy zawodowe zwiększające szanse zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Większość osób (13) w ramach programów usamodzielnienia otrzymała także wsparcie psychologiczne. Kolejną formą wsparcia klientów MCPR była realizacja 3 Programów reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz 3 Programów Aktywności Lokalnej. W ramach projektu w roku 2012, na podstawie uchwały nr XVIII/185/2012 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programów aktywności lokalnej na terenie Miasta Zamość w roku 2012, zrealizowano 3 Programy Aktywności Lokalnej, w zakresie: 1. Wsparcie osób pozostających bez pracy – „Przeciw wykluczeniu”. Realizacja programu została zlecona w drodze konkursu Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamościu. Program realizowany był w okresie od 13 sierpnia do 30 listopada 2012 roku. W ramach realizacji ww. zadania wsparciem objęto 13 osób w wieku aktywności zawodowej, klientów pomocy społecznej, z terenu miasta Zamościa. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu mieli możliwość skorzystania ze wsparcia doradcy zawodowego, psychologa, pedagoga. Uczestnicy zwiększyli swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w kursie komputerowym gdzie zdobyli umiejętności korzystania z Internetu, pisania CV oraz listu motywacyjnego. W ramach Programu realizowano prace społecznie użyteczne na terenie jednego z zamojskich osiedli. Ponadto uczestniczyli w pikniku integracyjnym oraz wizycie studyjnej. Uczestnicy zdobyli umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, lepszej komunikacji w środowisku. Dzięki uczestnictwu w programie i zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji uczestnicy zwiększyli swój potencjał społeczno - zawodowy. 2. Wsparcie osób dorosłych – „Bez barier”, którego realizacja została zlecona w drodze konkursu Katolickiemu Stowarzyszeniu Służba Człowiekowi. Program realizowany był w okresie od 1 września do 30 listopada 2012 roku. W działaniach projektowych w ramach prowadzonego klubu uczestniczyło 20 osób w wieku 50+, osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta Zamościa. Uczestnicy mieli zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, pedagoga, wolontariuszy. Uczestnicy zwiększyli swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w kursie komputerowym gdzie zdobyli podstawowe umiejętności korzystania z komputera Internetu, oraz podstawowych programów komputerowych. Ponadto uczestniczyli w zajęciach sportowych (basen, nordic walking), wyjazdach integracyjnych, wycieczkach, imprezach integracyjnych. Dzięki uczestnictwu w programie i zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji uczestnicy zwiększyli swój potencjał społeczno - zawodowy. 3. Wsparcie młodzieży – „Ku dorosłości”, którego realizacja została zlecona w drodze konkursu Stowarzyszeniu Otwarte Serca w Zamościu. Program realizowany był w okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 2012 roku. W programie uczestniczyło 16 osób w wieku do 24 lat mieszkańców Miasta Zamość. Młodzież uczestniczyła w zajęciach z zakresu edukacji obywatelskiej, w ramach których uczestnicy wolontarystycznie zorganizowali zbiórkę na rzecz zamojskiego schroniska dla bezdomnych, oraz zaangażowali się w działania w trzech zamojskich stowarzyszeniach. Uczestnicy brali udział w zajęciach kulinarnych, treningach umiejętności społecznych, wycieczkach oraz wyjazdach i spotkaniach integracyjnych. Ponadto obejmowani byli wsparciem asystenta rodziny i mediatora. Dzięki uczestnictwu w programie i zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji uczestnicy zwiększyli swój potencjał społeczny. W ramach projektu systemowego oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz o „Samorządowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2011-2013” zlecono w drodze konkursu realizację następujących zadań: 1. Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego, realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu. Program realizowany był w okresie od 4 lipca do 30 listopada 2012 roku. Zadaniem objętych zostało 20 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej z terenu miasta Zamościa. 9 uczestników zwiększyło swoją samodzielność życiową poprzez trening samodzielnego zamieszkanie w mieszkaniach treningowych realizatora. Dzięki uczestnictwu w programie i zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji 3 uczestników zatrudnionych w Stowarzyszeniu zwiększyło swoje umiejętności zawodowe przy wsparciu trenera pracy. Większość uczestników zwiększyła swoje kompetencje życiowe poprzez udział w klubie, uczestnictwo w treningach kompetencji i umiejętności społecznych. Osoby niepełnosprawne zdobyły umiejętności lepszej komunikacji w środowisku przy pomocy indywidualnych opiekunów osób niepełnosprawnych. Zrealizowane zajęcia przygotowywały do aktywniejszego uczestnictwa w życiu społecznym oraz zawodowym osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. 2. Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej młodzieży niepełnosprawnej w ramach realizacji projektu systemowego, realizowane przez Stowarzyszenie SALVETE. Program realizowany był w okresie od 24 lipca do 30 listopada 2012 roku na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu. Zadaniem objęto 16 młodych osób niepełnosprawnych z terenu miasta Zamościa, korzystających z pomocy społecznej. Uczestnicy brali udział w zajęciach podnoszących poziom kompetencji społeczno- zawodowych, zajęciach z pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym oraz byli obejmowani wsparciem asystentów osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnoprawne uczestniczyły także w pracach wspierających aktywizację zawodową w zakresie malowania pomieszczeń sal lekcyjnych. Zrealizowane zajęcia przygotowywały do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz zawodowym w środowisku lokalnym. 3. Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób chorych psychicznie w ramach realizacji projektu systemowego, realizowane przez Spółdzielnię Socjalną CASUS. Projekt był realizowany od 1 września do 30 listopada 2012 roku. Utworzony został Klub samopomocy, w którym uczestniczyło 20 osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie z terenu miasta Zamościa, osób korzystających z pomocy społecznej. W ramach działalności klubu prowadzone było poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji społeczno-zawodowych, odbywały się treningi kompetencji życiowych, zajęcia praktyczne i teoretyczne oraz wizyta studyjna do podmiotów ekonomii społecznej w Polańczyku. Zajęcia w Klubie były realizowane przez zatrudnionych specjalistów i odbywały się dwa razy w tygodniu. Uczestnicy byli objęci opieką animatora, pedagoga, doradcy zawodowego, psychologa, lekarza psychiatry oraz asystentów osób niepełnosprawnych. Jednym z rezultatów prowadzonych w ramach projektu systemowego działań jest wzrost aktywności i zaangażowania osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w zmianę swojej sytuacji życiowej, a także motywacja do dalszego uczestniczenia w aktywizujących formach wsparcia realizowanych przez MCPR. Powyższy cel główny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych w tym upowszechniania pracy socjalnej oraz rozwoju form aktywnej integracji przy zastosowaniu kontraktów socjalnych, modyfikacji indywidualnych programów usamodzielnienia, programów integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz programów aktywności lokalnej.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163