Programy EFS

Realizacja projektu systemowego w 2013 roku

W 2013 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 1 088 626 zł. Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału społeczno – zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, a także wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przy zastosowaniu aktywnych form integracji. W roku 2013 objęto wsparciem 159 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym klientów pomocy społecznej. W ramach 123 kontraktów socjalnych objęto wsparciem 125 osób. W celu zwiększenia potencjału społeczno–zawodowego przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji zawarto 90 nowych kontraktów socjalnych a realizacja 33 kontraktów była kontynuowana z poprzedniego roku.

W ramach kontraktów sfinansowano na rzecz klientów instrumenty wymienione w dokumencie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”, dostosowane do potrzeb osób i rodzin. W ramach kontraktów socjalnych sfinansowano udział w 23 rodzajach kursów zawodowych w celu zwiększenia szans zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Ponadto 89 osób skorzystało z pomocy psychologicznej w celu uzyskania poprawy funkcjonowania społecznego, w tym w zakresie zdobycia lub podniesienia różnych umiejętności tj. prawidłowej komunikacji interpersonalnej, asertywności, efektywnego poszukiwania pracy, pewności siebie, motywacji, kompetencji rodzicielskich radzenia sobie ze stresem. 7 osób niepełnosprawnych otrzymało pomoc w postaci sfinansowania w ramach kontraktów socjalnych usługi opiekuna lub asystenta osoby niepełnosprawnej, w tym 4 osobom głuchoniemym, którym zapewniono wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej posługującej się językiem migowym. W 2013 roku 20 osób - uczestników projektu objętych kontraktami socjalnymi zostało skierowanych na staże zawodowe do pracodawców. W większości staże trwały po 6 miesięcy i były realizowane na terenie Miasta Zamość. Uczestnicy projektu odbywali staż m.in. w ZGL, MCPR, PCK, Domu Dziecka, Zamojskim Szpitalu Niepublicznym, przedszkolu, w sklepach, kwiaciarniach, spółdzielni socjalnej, cukierni oraz w zakładzie fryzjerskim. W celu wzmocnienia potencjału społecznego oraz uzyskania umiejętności niezbędnych przy poszukiwaniu i podjęciu pracy 17 osób nieaktywnych zawodowo na rynku pracy skierowano do udziału w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej. Do grupy Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego włączono osoby i rodziny nieradzące sobie z prawidłową realizacją zadań opiekuńczo – wychowawczych. W celu poprawy funkcjonowania społecznego, zwłaszcza w pełnieniu ról rodzicielskich w ramach kontraktów skierowano do rodzin wsparcie psychologiczne w postaci terapii indywidualnej oraz warsztatów grupowych. Z takich form pomocy skorzystało co najmniej 29 osób. Wymiernym rezultatem prowadzonych działań jest zatrudnienie na umowę zlecenie 2 osób po ukończonym kursie „Asystent osoby niepełnosprawnej” realizowanym w ramach projektu w charakterze asystenta u osób niepełnosprawnych będących klientami pomocy społecznej i objętych kontraktami socjalnymi w charakterze opiekuna/asystenta osoby niepełnosprawnej. Dzięki pracy asystenta obserwuje się poprawę funkcjonowania społecznego osób i rodzin objętych tą formą wsparcia. Z analizy osób objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizacji projektu systemowego w latach 2008 – 2013 wynika, iż około 42% osób uczestników projektu (519 osób) przestało korzystać z pomocy finansowej MCPR na koniec grudnia 2013 roku a 17% tj. 88 osób podjęło zatrudnienie. Oprócz kontraktów socjalnych w roku 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane były działania ujęte w Indywidualnych Programach Usamodzielnienia zawartych z 16 usamodzielniającymi się wychowankami placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Kontynuowano z lat ubiegłych działania zaplanowane w 13 programach oraz zawarto 3 nowe programy usamodzielnienia. W celu udzielenia wsparcia młodym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w głównej mierze finansowano koszt nauki na poziomie wyższym oraz kursy zawodowe zwiększające szanse zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Większość osób (10) w ramach programów usamodzielnienia otrzymało także wsparcie psychologiczne. Kolejną formą wsparcia klientów MCPR była realizacja Programu Aktywności Lokalnej na 2013 rok - „Szczęśliwa Rodzina” przyjętego uchwałą Nr XXX/328/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 27 maja 2013 r. Celem projektu było udzielenie wsparcia społecznego oraz zwiększenie umiejętności opiekuńczych i wychowawczych rodziców. Program realizowany był przez pracowników socjalnych Miejskiego Centrum Pomoc Rodzinie w Zamościu w okresie od 25 czerwca do 31 października 2013 roku. W ramach realizacji ww. zadania wsparciem objęto 15 rodzin ze zdiagnozowanym problemem opiekuńczo-wychowawczym, rodzin wielodzietnych, matek samotnie wychowujących dzieci oraz rodzin wieloproblemowych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rodziny zakwalifikowane do projektu brały udział w treningach umiejętności w celu poprawy funkcjonowania rodziny, a także uczestniczyły w zajęciach klubu, miały zapewnioną pomoc asystenta rodziny, uczestniczyły w wyjazdach i spotkaniach integracyjnych. W trakcie zajęć dzieci miały zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry, która zapewniała im zajęcia plastyczne, psychoruchowe, wycieczki, wyjścia do kina, na basen, do zoo itp. Dzięki udziałowi w programie nastąpiło wzmocnienie potencjału społecznego i podniesienie samooceny wśród uczestników i ich rodzin. Jednym z rezultatów działań prowadzonych w ramach projektu systemowego jest wzrost aktywności i zaangażowania osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w zmianę swojej sytuacji życiowej, a także motywacja do dalszego uczestniczenia w aktywizujących formach wsparcia.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163