Programy EFS

Realizacja projektu systemowego w 2014 roku

Na realizację projektu systemowego w 2014 roku zaplanowano kwotę 821 157,14 zł. Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przy zastosowaniu aktywnych form integracji.

Powyższy cel główny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, w tym upowszechniania pracy socjalnej oraz rozwoju form aktywnej integracji przy zastosowaniu kontraktów socjalnych, modyfikacji indywidualnych programów usamodzielnienia oraz Programu Aktywności Lokalnej. W ramach realizacji założeń celu „upowszechnianie pracy socjalnej”, w roku 2014 w MCPR finansowane było zatrudnienie 6 pracowników socjalnych, co umożliwiło spełnienie standardu dotyczącego ustawowych wskaźników zatrudnienia (jeden pracownik socjalny na 2000 mieszkańców). Spełnienie standardów w zakresie zatrudnienia było warunkiem koniecznym do ubiegania się o środki finansowe z EFS. W roku sprawozdawczym 116 osób zostało objętych następującymi formami pomocy:  kontrakty socjalne – 85 osób,  indywidualne programy usamodzielnienia – 14 osób,  Program Aktywności Lokalnej – 17 rodzin, W ramach zawartych kontraktów socjalnych oraz modyfikacji indywidualnych programów usamodzielnienia sfinansowano działania mające doprowadzić do zwiększenia szans na usamodzielnienie się osób lub rodzin oraz wzmocnienia ich potencjału społecznego i zawodowego. Zlecono do realizacji zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych 23 rodzaje kursów zawodowych dla uczestników projektu. Były to między innymi kursy: prawa jazdy kategorii C, D i B, przewóz osób i rzeczy, opiekun osób starszych chorych, dzieci i niepełnosprawnych, operator koparko-ładowarki, kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacji paznokci, kucharz, sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych, spawacz. Ponadto klienci byli obejmowani indywidualnym i grupowym wsparciem psychologicznym, m.in. w zakresie podniesienia umiejętności wychowawczych i społecznych. Na rzecz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych sfinansowano ze środków EFS koszt nauki na poziomie studiów wyższych oraz częściowo pokryto koszt opłat za wynajem stancji. W ramach kontraktów socjalnych 6 osób niepełnosprawnych otrzymało pomoc w postaci sfinansowania usługi opiekuna lub asystenta osoby niepełnosprawnej, natomiast 3 osobom głuchoniemym zapewniono wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej, posługującego się językiem migowym. Dzięki takiej pomocy osoby niepełnosprawne miały możliwość korzystania z zaplanowanych w kontraktach form wsparcia, a także uzyskały pomoc w zakresie uzyskania większej samodzielności i włączenia społecznego. W 2014 roku 13 uczestników projektu objętych kontraktami socjalnymi zostało skierowanych na staże zawodowe do pracodawców. W większości przypadków staże trwały 6 miesięcy i były realizowane w MCPR, PCK, UM Zamość, Zamojskiej Spółdzielni Socjalnej, Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn, przedszkolu oraz w sklepach. W celu wzmocnienia potencjału społeczno-zawodowego oraz uzyskania umiejętności niezbędnych przy poszukiwaniu i podjęciu pracy 15 osób nieaktywnych zawodowo na rynku pracy skierowano do udziału w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej. W 2014 roku Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu było bezpośrednim realizatorem Programu Aktywności Lokalnej na 2014 rok w zakresie wsparcia rodzin, który został przyjęty przez Radę Miasta Zamość w drodze Uchwały Nr XLII/452/2014 w dniu 23 czerwca 2014 roku. Celem PAL było udzielenie wsparcia społecznego oraz zwiększenie umiejętności opiekuńczych i wychowawczych rodziców. Do udziału w programie zostało zakwalifikowanych 17 osób z uwagi na zdiagnozowane problemy opiekuńczo-wychowawcze, wielodzietność, samotne wychowywanie dzieci oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. W ramach Programu funkcjonował klubu samopomocy, w którym uczestniczki skorzystały z poradnictwa specjalistycznego w zakresie zdrowego żywienia, higieny stomatologicznej, prawa, poszukiwania zatrudnienia, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto w celu poprawy funkcjonowania rodzin, zwłaszcza w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, skierowano do nich wsparcie psychologiczne w postaci terapii indywidualnej oraz warsztatów grupowych. Program realizowany był przez pracowników socjalnych Miejskiego Centrum Pomoc Rodzinie w Zamościu przy wsparciu specjalistów, w tym zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych. W celu umożliwienia rodzicom efektywnego wykorzystania uczestnictwa w klubie samopomocy, została zapewniona opieka nad ich dziećmi. Jednym z rezultatów prowadzonych w ramach projektu systemowego działań jest wzrost aktywności i zaangażowania osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w zmianę ich sytuacji życiowej, w tym wzmocnienie potencjału społecznego i podniesienie umiejętności rodzicielskich uczestników PAL.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163