Programy EFS

PROJEKT ”Aktywność - droga do włączenia społecznego”

W dniu 27 kwietnia 2018r. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Aktywność- droga do włączenia społecznego” w wyniku konkursu ogłoszonego przez Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotypyEFS

Okres realizacji projektu od: 2018-05-01 do: 2019-12-31.

Wartość projektu wynosi: 790 791,33 zł

kwota dofinansowania ze środków EFS: 672 172,63 zł.

 

Projekt będzie realizowany w okresie od maja 2018 roku do grudnia 2019, a wsparciem zostanie objętych 65 osób, w tym 15 osób z niepełnosprawnościami i 10 osób zakwalifikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy. Do projektu mogą zostać zakwalifikowane osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności: osoby pozostające bez zatrudnienia, osoby bezrobotne, osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. W chwili obecnej trwa proces rekrutacji, dlatego osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych, zachęcamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi MCPR.

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Sami Swoi (SSSS), która mieści się w Bramie przy ul. Łukasińskiego 12.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu poprzez zwiększenie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych 65 klientów pomocy społecznej lub członków ich rodzin z terenu miasta Zamościa. Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie zgodnie z założeniami RPO WL przyczyni się do zapobiegania pogłębianiu się zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych. Wpłynie na poprawę dostępu do rynku pracy, przyczyni się do zmniejszenia liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Zamościu.

Do projektu mogą zostać zakwalifikowane osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, w tym w szczególności:

 1. a) osoby pozostające bez zatrudnienia,
 2. b) osoby bezrobotne,
 3. c) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12  marca  2004 r. o  pomocy społecznej lub  kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Zadania zaplanowane w ramach projektu

 1. PRACA SOCJALNA - wsparcie indywidualne

Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych, którzy rozeznają sytuację uczestników pod kątem potrzeb i spełniania kryteriów dostępu do projektu. Praca socjalna będzie realizowana z użyciem kontraktu socjalnego zawartego z osobami, które zostaną zakwalifikowane do udziału w realizacji projektu. 

 1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

Za realizację zadania odpowiedzialny doradca zawodowy, który przeprowadzi diagnozę potrzeb oraz określi predyspozycje i zainteresowania zawodowe uczestników projektu. Podczas opracowywania IPD doradca zawodowy weźmie pod uwagę zaplanowane we wniosku działania i skieruje na konkretne formy wsparcia osoby najbardziej tego wymagające tj. 30 osób na szkolenia, w tym 5 osób na szkolenia w zakresie kat. C, D i C+E, a także osoby na staże zawodowe.

 1. DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE - wsparcie indywidualne.

40 os. skierowanych w ramach IPD na doradztwo psychologiczne otrzyma, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb adekwatne wsparcie indywidualne. Zadanie przyczyni się do nabycia, przywrócenia i wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności oraz aktywności społecznej. Miejsce: sala własna MCPR.

 1. REINTEGRACJA SPOŁECZNA - wsparcie grupowe.

Zadanie realizowane dla 40 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Zadanie pozwoli osobom objętym kontraktem socjalnym skorzystać z pakietu aktywnej reintegracji społecznej dla uzyskania i/lub wzmocnienia indywidualnych kompetencji społecznych niezbędnych do podjęcia aktywności zawodowej. W ramach reintegracji społecznej zostaną zrealizowane zajęcia z zakresu: komunikacja interpersonalna, trening zachowań asertywnych, radzenie sobie ze stresem, wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości, nauka pełnienia ról społecznych, współpraca grupowa w rozwiązywaniu problemów, kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej, funkcjonowanie w rodzinie, wyznaczanie celów i kierunków działań.

 1. SZKOLENIA ZAWODOWE - wsparcie grupowe i indywidualne.

5 osób na prawo jazdy kurs prawa jazdy kat. C, kurs prawa jazdy kat. C+E, prawo jazdy D 

7 osób na szkolenie sortowacz surowców z kursem na wózki widłowe

7 osób na szkolenie opiekun osoby starszej ze szkoleniem komputerowym ECDL BASE

7 osób na szkolenie pracownik biurowy ze szkoleniem komputerowym ECDL BASE

4 osoby otrzymają szkolenia zgodnie z IPD inne niż wyżej wymienione

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniach otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku, tj. 997,40 zł brutto (zależy od liczby godzin w miesiącu)

 1. ORGANIZACJA STAŻY ZAWODOWYCH – wsparcie indywidualne.

Staże będą realizowane dla łącznie 25 os. które ukończą: szkolenia zawodowe i/lub PAL i/lub doradztwo psychologiczne. Długość realizacji staży: 6m-cy/1 os. Termin realizacji 01.2019-08.2019, Każdy z 25 osób otrzyma stypendium stażowe za każdy miesiąc realizacji stażu; 997,40 zł

 1. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - wsparcie grupowe.

PAL dla 15 os. w II edycjach I: 11-12.2018 r., II edycja:.03-06.2019r. zajęcia 5 h. dziennie 2 x w tyg. w każdym miesiącu. Zadanie zostanie zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Rekrutacja do PAL we współpracy z podmiotem, który będzie realizował zadanie.

 1. PAI - wsparcie grupowe.

Zadanie będzie realizowane zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Cel zadania to integracja społeczna 10 os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej posiadających III profil pomocy w PUP Zamość. Reintegracja społeczna polega na prowadzeniu zajęć w ramach warsztatów terapeutycznych. Reintegracja zawodowa będzie realizowana w formie prac społecznie użytecznych.

Planowane efekty realizacji projektu

Realizacja projektu ”Aktywność - droga do włączenia społecznego” przyniesie następujące efekty: 21 os. (32%) zmieni lub nabędzie kwalifikacje zawodowe, 37 os. (56%) dzięki udziałowi we wszystkich zaplanowanych dla nich zakresach wsparcia podniesie swoje kompetencje społeczne, a co za tym idzie zwiększy swoje szanse na zatrudnienie. Spośród uczestników min. 15 os. będzie pracować po opuszczeniu programu, tym samym poziom efektywności społecznej wyniesie nie mniej niż 34% i efektywności zatrudnieniowej wyniesie co najmniej 22%. Zaplanowane zadania mają na celu wprowadzenie zmiany jakościowej w funkcjonowaniu uczestników. Projekt będzie realizowany zgodnie ze standardami i modelami aktywnej integracji opracowanymi na poziomie krajowym. Przyczyni się do zapewnienia kompleksowych działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej na rzecz osób biernych zawodowo, osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu w PUP Zamość, pozostałych świadczeniobiorców MCPR, jak również otoczenia osób wykluczonych społecznie. Aby osiągnąć zakładany stan docelowy MCPR wdroży standardy w zakresie aktywnej integracji, w których posiada długoletnie i efektywne doświadczenie. Planowany projekt przyczyni się do podniesienia jakości działań MCPR poprzez zwiększenie liczby oferowanych klientom skutecznych form aktywnej integracji.

logotypyEFS

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163