Programy EFS

Partnerstwo dla Ciebie

Spółdzielnia Socjalna PARTNER w Zamościu w partnerstwie z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu oraz firmą REHAMED Spółka Jawna Dariusz Gwizdak realizują Projekt pn: „Partnerstwo dla Ciebie – Świadczenie usług opiekuńczych i opiekuńczo specjalistycznych w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych z terenu miasta Zamość”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Głównym celem projektu jest rozwój i upowszechnianie form wsparcia środowiskowego poprzez tworzenie warunków do opieki domowej z funkcją wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w miejscu zamieszkania dla 50 osób niesamodzielnych z terenu Miasta Zamość w okresie od 01.12.2017 do 30.09.2020r. Rekrutację do projektu prowadzi Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość zapraszamy również wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie na stronę Spółdzielni Socjalnej PARTNER www.spoldzielniapartner.pl gdzie znajdują się Niezbędne dokumenty rekrutacyjne. ZAPRASZAMY

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163