Programy EFS

Projekt "Dobra organizacja szansą na lepszą jakość"

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt „Dobra organizacja szansą na lepszą jakość”. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt uzyskał dofinansowanie w naborze ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do konkursu Numer: POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”.

projektefs072018

W trakcie realizacji projektu MCPR będzie wykorzystywać materiały stanowiące załączniki do Regulaminu konkursu tj. „MODEL REALIZACJI USŁUG O OKREŚLONYM STANDARDZIE W MIEŚCIE NA PRAWACH POWIATU” oraz „Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej”.

wartość projektu wynosi: 131 375,00 zł

kwota dofinansowania ze środków UE: 110 722,85 zł.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego od wykonywania pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych w wyniku wsparcia EFS.

Planowane efekty realizacji projektu

MCPR w związku z realizacją projektu wdroży nowy system organizacyjny, zgodny z art. 110a ustawy o pomocy społecznej oraz zapewni wykorzystanie rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej, w oparciu o Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz Modele realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163