Programy EFS

Projekt „Aktywność – droga do włączenia społecznego”

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Sami Swoi od maja 2018 roku cyklicznie realizuje zadania wynikające z projektu „Aktywność – droga do włączenia społecznego”

 Uczestnicy projektu zakończyli następujące szkolenia zawodowe:  „Opiekun osoby starszej ze szkoleniem komputerowym ECDL BASE”, „Pracownik biurowy ze szkoleniem komputerowym ECDL BASE”, „Sortowacz surowców wtórnych z kursem wózków widłowych”, nadal realizowany jest kurs zawodowy na prawo jazdy z kwalifikacjami na przewóz osób lub rzeczy.

efs loga2019

W lutym 2019 roku 20 uczestników projektu zostało skierowanych na staże zawodowe do podmiotów działających na terenie miasta Zamość, Komarów – Osada oraz Biłgoraj. Celem realizowanego wsparcia jest głównie podniesienie kompetencji zawodowych stażystów oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych w miejscu odbywania stażu. Na staż zawodowy zostali skierowani uczestnicy projektu wyrażający zgodę na taką formę wsparcia bez względu na płeć, orientację seksualną, wyznawane poglądy oraz których stan zdrowia umożliwia realizację zadań zawodowych na danym stanowisku. Wsparciem w postaci staży zawodowych zostały objęte m.in. osoby niepełnosprawne.

W roku 2019 planuje się realizację następujących zadań projektowych: Program Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych a także Program Aktywizacja i Integracja, w którego skład wchodzą dwa moduły: reintegracja zawodowa oraz reintegracja społeczna.

Na każdym etapie realizacji projektu zarówno jego uczestnicy jak i personel mają możliwość godzenia życia rodzinnego z oferowanym wsparciem.

Projekt realizowany w ramach RPO WL 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163