Programy EFS

Projekt „Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia”

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu w partnerstwie z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie od września 2017 roku realizuje projekt „Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia”

efs loga2019

30 kwietnia 2019

W ramach projektu partnerskiego „Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego życia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWL na lata 2014-2020, którego liderem jest Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu a partnerem Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, rozpoczęto kolejną edycję zajęć w Klubie Integracji Społecznej (KIS).
Zajęcia KIS mają na celu wsparcie i aktywizację, obejmują reintegrację społeczno-zawodową poprzez nabywanie i rozwój kompetencji społecznych, umiejętność uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, pełnienie ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania, współpracę i pomoc w rozwiązywaniu problemów, planowanie osiągania celów życiowych „krok po kroku”.
Uczestnicy zajęć pozytywnie wypowiadają się na temat udziału w zajęciach, w których chętnie uczestniczą oraz poruszanych tam tematów, zwłaszcza w zakresie możliwości rozwoju społecznego, znalezienia pracy, motywacji do działania, wiedzy na temat codziennych życiowych spraw i jak radzić sobie w sytuacjach trudnych. Podczas zajęć uczestnicy KIS poznają nowych i ciekawych ludzi. Aktywne uczestnictwo w zajęciach daje według wypowiedzi uczestników szansę i nadzieję na znalezienie dobrej, stałej pracy i godnych zarobków.
W nowej edycji zajęć Klubu Integracji Społecznej uczestniczy 10 nowych osób.

 

21 marca 2019

W bieżącym roku Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu jako partner projektowy Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu kontynuuje realizację projektu partnerskiego „Reintegracja i aktywizacja- klucz do lepszego życia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWL na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie i Wytycznymi wdrażania projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.

W ramach ww. projektu na koniec 2018 roku wsparciem objęto łącznie 41 osób, w dwóch ścieżkach reintegracji i aktywizacji:

  • 21 osób wspieranych i aktywizowanych w Klubie Integracji Społecznej (SNSwZ)  
          oraz
  • 20 osób w ścieżce aktywizacji (MCPR) obejmującej doradztwo psychologiczne
    i zawodowe, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe: Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL, Asystent nauczyciela w przedszkolu z kursem komputerowym ECDL, Kucharz z egzaminem czeladniczym, Sortowacz odpadów komunalnych z kursem operatora wózków jezdniowych).

         Uczestnicy projektu podnosili swoje kompetencje społeczno-zawodowe, zdobywali nowe umiejętności podczas wykonywania prac społecznie użytecznych (20 uczest. KIS)
i odbywania staży u pracodawców (20 uczest. proj.). Po przejściu ścieżki reintegracji
i aktywizacji 10 osób podjęło zatrudnienie u zamojskich pracodawców.

 

Poniżej wypowiedzi części uczestników projektu:

Swój udział w projekcie "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego życia" odbieram jak najbardziej pozytywnie. Odświeżyłem i podwyższyłem swoje kompetencje społeczno - zawodowe; uzyskując pracę usamodzielniam się ekonomicznie, a tym samym nie korzystam ze świadczeń pomocy społecznej. Uzyskałem na nowo umiejętność pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania. Dzięki doświadczeniom zdobytym podczas udziału w projekcie pomagam innym osobom potrzebującym, będących w podobnej sytuacji jak ja, przed przyjściem do projektu. Odbudowałem i odświeżyłem  swoje kontakty międzyludzkie, umiejętność pracy w zespole, obsługi komputera oraz organizowania życia osobistego i zawodowego.

Pan Arkadiusz

 

Biorąc udział w Projekcie bardzo dużo zyskałam, szkoląc się zdobyłam wiedzę i pracę. Jestem bardzo zadowolona z pracy, którą wykonuję. Bardzo lubię to co robię. Współpracownicy, z którymi pracuję, są bardzo mili i uprzejmi. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam wziąć  udział w Projekcie.

Pani Maria

 

 

Udział w projekcie umożliwił mi spotkania z doradcą zawodowym, skorzystałam z jego fachowych opinii i pomocy. Zajęcia z psychologiem były bardzo ciekawe. Szkolenia -  podstawy pracy biurowej i komputerowe dały mi możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w wymaganym zakresie, niezbędnym do podjęcia stażu. Cały projekt pod względem organizacyjnym przebiegał bardzo sprawnie. Po odbyciu stażu otrzymałam umowę zlecenie na okres 4 miesięcy, co pozwoliło mi na zdobycie doświadczenia zawodowego i dało satysfakcję finansową. Nie odczuwam w chwili obecnej ciężaru wykluczenia społecznego. Jestem otwarta na podobne Projekty aktywizujące.

Pani Małgorzata

 

Spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem w Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamościu pozwoliły mi poznać swoje lepsze i słabsze strony, nad którymi należy popracować i te, które eksponować. Doradztwo w zakresie zawodowym  uzmysłowiło mi jakie zawody rozpatrywać na rynku pracy z moim wykształceniem, w czym jestem dobra.

Podczas odbywania stażu otrzymałam wsparcie, pomoc i dobrą radę w sprawach merytorycznych. Realizując staż na stanowisku pracownik biurowy miałam możliwość poznania specyfiki pracy zakładu pracy, nabyłam większego doświadczenia w obsłudze biura i komunikatywności, co zwiększa  moje szanse na rynku pracy.

Udział w szkoleniu „Pracownik biurowy z kursem komputerowym  przygotowującym  do egzaminu” z zakresu: obsługa biura, obsługa komputera. Profesjonalne przygotowanie podczas szkolenia pozwoliły mi na pozytywne zdanie egzaminu ECDL.

Zdobyta wiedza i doświadczenie przełożyły się na pozytywne zmiany w moim życiu. Po ukończonym stażu otrzymałam zatrudnienie na umowę zlecenie. Nabyte doświadczenia zachęciły mnie do dalszego poszerzania wiedzy i starania się o pracę.

Pani Elżbieta

 

W ramach projektu do dnia 31.01.2019 r. wsparciem objęto łącznie 42 osoby, w tym 16 uczestników w 2018 roku kontynuowało udział w projekcie uczestnicząc w pierwszej edycji Klubu Integracji Społecznej, szkoleniu komputerowym oraz stażach zawodowych. Natomiast 25 nowych uczestników skorzystało z oferowanych form pomocy (w szkoleniach zawodowych uczestniczyło 14 osób natomiast w drugiej edycji Klubu Integracji Społecznej 11 mieszkańców Zamościa). W 2018 roku 8 uczestników KIS uczestniczyło w szkoleniu ECDL Base podnosząc swoje kwalifikacje oraz umiejętności posługiwania się komputerem. W zależności od sytuacji rodzinnej uczestników projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy uczestnicy projektu cyklicznie byli kierowani na staże zawodowe i z tej formy wsparcia skorzystało 20 osób. Po zakończeniu stażu 11 osób podjęło zatrudnienie.

W lutym 2019 roku rozpoczęto trzecią edycję Klubu Integracji Społecznej dla 11 mieszkańców Zamościa.

Projekt realizowany w ramach RPO WL 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163