Programy EFS

Projekt „CIS TWOJĄ SZANSĄ”

Okres realizacji projektu od 2020-01-01 do 2022-12-31
Ogółem wsparciem zostanie objętych 60 mieszkańców Zamościa w wieku aktywności zawodowej. Będzie to 36 kobiet w tym minimum 6 z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz 24 mężczyzn w tym minimum 4 z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w większości z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, którzy mogą zostać objęci pomocą zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Celem głównym projektu jest realizacja kompleksowego programu reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej 66 mieszkańców miasta Zamość, prowadzona przez Centrum Integracji Społecznej w Zamościu pod nadzorem Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie poprzez realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, trwającego do 18 m-cy dla każdego z uczestników. W ramach projektu wsparcie otrzyma łącznie 66 mieszkańców miasta Zamość będących w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Do projektu będą mogły zostać zakwalifikowane osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w CIS oraz spełniające kryteria rekrutacyjne, bez względu na płeć, wyznawany światopogląd czy orientację seksualną. Projekt odpowiada na zgłaszane pracownikom socjalnym problemy społeczne mieszkańców miasta. Problemy uczestników projektu to głównie trudności w zapewnieniu podstawowych potrzeb życiowych jednostek i całych rodzin, brak środków finansowych na zdobycie zawodu lub przekwalifikowanie się.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 078 522,93 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 1 766 744,49 zł.

W pierwszej edycji trwającej do 18 m-cy od 01.01.2020 do 30.06.2021 wsparciem zostanie objętych 30 osób w 4 warsztatach.
Przepisy ustawy o zatrudnieniu socjalnym stosuje się w szczególności do:
1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
2) uzależnionych od alkoholu,
3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających ,
4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy,
6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
3. Przepisów ustawy nie stosuje się do osób wymienionych w ust. 2, które mają prawo do:
1) zasiłku dla bezrobotnych;
2) zasiłku przedemerytalnego;
3) świadczenia przedemerytalnego;
4) renty strukturalnej;
5) renty z tytułu niezdolności do pracy;
6) emerytury
7) nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
Uczestnikami projektu będą głównie klienci MCPR mogący zostać objęci wsparciem zgodnie z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, trwającego do 18 m-cy.
WSPARCIE UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU:
1. Opracowanie w okresie I-IV.2020 r oraz VII-X.2021r. i realizacja Indywidualnego Planu Działania/Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (dalej IPD/IPZS)
W ramach etapu opracowanie IPD/IPZS (dokument równoważny z kontraktem socjalnym) trwającego I-IV.2020r oraz VII-X.2021 każdy uczestnik odbędzie indywidualne oraz grupowe spotkania z pracownikiem socjalnym (personel CIS) oraz doradcą zawodowym i psychologiem. Pracownik socjalny zrealizuje z każdym uczestnikiem min. 4h indywidualnej pracy celem określenia jego sytuacji socjalno-bytowej. W zależności od potrzeb psycholog i doradca zawodowy przeprowadzą z uczestnikami indywidualne i/lub grupowe konsultacje celem określenia funkcjonowania psychofizycznego, posiadanych zasobów osobistych. Wstępnie dla 2 uczestników, którzy zadeklarują taką potrzebę zaplanowano zwrot kosztów opieki nad osobą zależną lub dzieckiem (max. 15 zł/1h).
2. Reintegracja społeczna
W ramach realizacji zadania każdy z uczestników 2h dziennie od poniedziałku do piątku otrzyma wsparcie indywidualne i/lub grupowe. Zadanie będzie realizowane przez pracownika socjalnego, Kierownika CIS oraz doradcę zawodowego i psychologa.
3. Reintegracja zawodowa w ramach warsztatów:
a) Warsztat gastronomiczny dla 14 osób, w każdej edycji uczestnicy będę przyuczać się do zawodów (katalog otwarty): kucharz i/lub cukiernik (umiejętności potwierdzone egzaminem czeladniczym), pomoc kuchenna, kelner, barman. Zajęcia będą realizowane 7 dni w tygodniu uczestnicy będą przychodzić na zajęcia w systemie dwu zmianowym, w godzinach dostosowanych do potrzeb lokalnej społeczności oraz tzw. sezonu turystycznego.
b) Warsztat remontowo budowlany zadanie realizowane dla 5 osób, w każdej edycji. Uczestnicy otrzymają wiedzę w zawodach (katalog otwarty): malarz tapeciarz, glazurnik, parkieciarz (umiejętności potwierdzone egzaminem czeladniczym), robotnik gospodarczy, pomocniczy robotnik budowlany. Zajęcia będą realizowane 5 dni w tygodniu, uczestnicy będą przychodzić na zajęcia trwające max. 6- 8 h dziennie w systemie jednozmianowym.
c) Warsztat pielęgnacji zieleni zadanie realizowane dla 6 osób, w każdej edycji. Możliwość nauki w zawodach: konserwator terenów zielonych, robotnik gospodarczy. Zajęcia będą realizowane 5 dni w tygodniu, uczestnicy będą przychodzić na zajęcia trwające 6-8 h dziennie w systemie jednozmianowym. Wsparcie dla uczestników: przystąpienie do egzaminu czeladniczego, odzież ochronna, nauka praktycznego wykonywania zawodów z wykorzystaniem narzędzi ogrodniczych oraz sprzętu specjalistycznego.
d) Warsztat porządkowo opiekuńczy zadanie realizowane dla 5 osób. Uczestnicy otrzymają wiedzę w zawodach (katalog otwarty): opiekunka osób starszych, asystent osoby niepełnosprawnej, sprzątaczka domowa. Zajęcia będą realizowane 5 dni w tygodniu, uczestnicy będą przychodzić na zajęcia trwające 6-8 h dziennie w systemie jednozmianowym.

Wsparcie dla uczestników projektu:

Uczestnicy w ramach zajęć w CIS będą mieć wypłacane miesięczne świadczenie integracyjne w wysokości:
- w okresie próbnym trwającym 1 miesiąc - 50% zasiłku dla osób bezrobotnych - tj. 430,70 zł brutto kwota netto („na rękę”) – 370,92 zł,
- przez kolejne 17 miesięcy - 100% zasiłku dla osób bezrobotnych – tj. 861,40 zł brutto, kwota netto („na rękę”) – 741,87 zł.
Wysokość świadczenia integracyjnego wliczana jest do dochodu osoby ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej.
Świadczenie integracyjne nie podlega egzekucji komorniczej.
Wysokość świadczenia została ustalona na okres od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku, po tym terminie może ulec zwiększeniu.
Świadczenie integracyjne jest wypłacane przez Centrum w okresach miesięcznych z dołu. W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum (przez całą edycję to znaczy 18 miesięcy), na wniosek uczestnika, kierownik Centrum może przyznać do 6 dni wolnych od zajęć w Centrum, za które przysługuje świadczenie integracyjne w pełnej wysokości. Świadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/20 za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na zajęciach w Centrum trwającej nie dłużej niż 3 dni w miesiącu. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej dłużej niż 3 dni w miesiącu świadczenie integracyjne za dany miesiąc nie przysługuje.
W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3, za okres niezdolności do uczestniczenia w zajęciach wskutek choroby potwierdzonej przez lekarza, jednak nie dłuższy niż 14 dni, świadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/40 za każdy dzień niezdolności. Za każdy kolejny dzień niezdolności do uczestniczenia w zajęciach w Centrum świadczenie nie przysługuje.
Istnieje możliwość otrzymania motywacyjnej premii integracyjnej za aktywną pracę uczestnika w danym warsztacie – maksymalnie do 50% wysokości świadczenia integracyjnego i w zależności od wypracowanych środków finansowych przez Centrum Integracji Społecznej.
Uczestnicy otrzymają: badania lekarskie ogólne i specjalistyczne, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną (łącznie 2 osoby miesięcznie 200 zł/1 os. x 36 m-cy), ubezpieczenie NNW, materiały szkoleniowe i edukacyjne -zestaw 200 zł/1 os, wyjścia i spotkania integracyjne dla uczestników zestaw 300 zł/1 os (przykładowy zestaw wsparcia: wyjście do kina, ZOO, na kręgle, zwiedzanie Zamościa z przewodnikiem, wyjazd do muzeum Zamoyskich w Kozłówce).

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163