Programy EFS

Wyższe kwalifikacje pracowników socjalnych szansą na ograniczenie problemu wykluczenia społecznego

W latach 2006 – 2008 Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizowało projekt konkursowy  Wyższe kwalifikacje pracowników socjalnych szansą na ograniczenie problemu wykluczenia społecznego współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

W ramach projektu realizowane były bloki szkoleniowe, w których uczestniczyli pracownicy socjalni tut. Centrum oraz pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu Miasta Zamość a także pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej.

W ramach projektu zrealizowano 7 bloków szkoleniowych:

 - Problem wykluczenia społecznego oraz sposoby zapobiegania,

 - Praca metoda projektową,

 - Prawidłowa komunikacja ważny aspekt pracy socjalnej,

 - Wypalenie zawodowe – czynnik utrudniający realizacje zadań zawodowych,

 - Metody pracy z tzw. młodzieżą trudną,

 - Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi,

 - Wolontariat formą aktywności społecznej.

Wydano „Informator dla mieszkańców Miasta Zamość”, co ma ułatwić uzyskanie pomocy osobom potrzebującym.

Wydano „Poradnik dla pracowników socjalnych” celem ułatwienia pracy służbom socjalnym.

Zorganizowano wizytę studyjną w Stowarzyszeniu BARKA w Poznaniu, w celu poznania przez pracowników socjalnych praktycznych aspektów wychodzenia z syndromu wykluczenia.

Zorganizowano seminarium pt. „Lokalne partnerstwo na rzecz osób wykluczonych” w celu wypracowania metod budowania lokalnych partnerstw na rzecz osób wykluczonych społecznie.

Zorganizowano konferencję pt. „Wieloprofilowe szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy społecznej – szansą na skuteczne zapobieganie procesowi wykluczenia społecznego oraz reintegrację społeczną osób wykluczonych” celem podsumowania efektów projektu, promocji i dzielenia się zdobytym doświadczeniem z innymi placówkami działającymi w sektorze pomocy społecznej.

Zrealizowanie zakładanych działań przyczyniło się do wzmocnienia potencjału kadrowego jednostek pomocy społecznej. Wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych spowodował sprawniejsza obsługę osób z grup szczególnego ryzyka. Zwiększył się zakres form i metod pracy mających na celu reintegrację społeczną. 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, schemat a) „Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163