Programy EFS

Informator dla mieszkańców Miasta Zamość

Informator dla mieszkańców Miasta Zamość jest publikacją wydaną w ramach projektu pt„Wyższe kwalifikacje pracowników socjalnych szansą na ograniczenie problemu wykluczenia społecznego” realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poprzez wzrost efektywności pomocy socjalnej osobom z grup szczególnego ryzyka przez pracowników instytucji pomocy społecznej. Ważnym elementem działań na rzecz innych osób jest korzystanie z wiedzy na temat zasobów instytucjonalnych. Dlatego mamy nadzieję, iż z tej publikacji będą korzystać przedstawiciele różnych podmiotów świadczących pomoc dla mieszkańców Zamościa, co w sposób wydatny przyczyni się do wzrostu działań interdyscyplinarnych, a tym samy udzielania kompleksowej pomocy osobom tego potrzebujacym W Informatorze staraliśmy się zawrzeć informacje na temat dostępnych form pomocy dla wszystkich kategorii odbiorców tak, aby ułatwić dotarcie do placówek, które są w stanie pomóc w rozwiązaniu danego problemu.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163