Przemoc domowa

 Przemoc domowa jest przestępstwem i nic jej nie usprawiedliwia!

Przemoc domowa to każde działanie jednego z członków rodziny, które zagrażają życiu, cielesnej i psychicznej integralności lub wolności innego członka tej samej rodziny bądź poważnie szkodzą rozwojowi jego (jej) osobowości. W szczególności przemocą domową będą działania lub zaniechania:

 • narażające osobę doznającą przemocy na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wszystkie definicje podkreślają takie elementy przemocy domowej, jak:

 • przewaga sił ze strony agresora,
 • wyrządzenie komuś krzywdy, narzucenie mu władzy, dokonanie bezprawnych czynów, godzenie w czyjąś osobistą wolność, naruszenie praw i dóbr osobistych,
 • wywołanie cierpienia i szkody,
 • działanie skierowane przeciwko jakiemuś członkowi rodziny,
 • wykraczanie poza społeczne normy, zasady relacji międzyludzkich.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej posługuje się pojęciem członka rodziny, które obejmuje:

 1. małżonka, także w przypadku, gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 2. wstępnego i zstępnego oraz ich małżonków,
 3. rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków,
 4. powinowatego w tej samej linii lub stopniu, co osoby wymienione powyżej,
 5. osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 6. osobę (tj. konkubenta, konkubinę) pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 7. inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą (tj. każdego współlokatora, nawet jeśli nie jest spokrewniony lub spowinowacony) oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 8. osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,
 9. małoletniego, wobec którego jest stosowana przemoc domowa lub który jest świadkiem przemocy domowej wobec innych osób.

Ustawa podkreśla, że „przez osobę doznającą przemocy domowej należy także rozumieć małoletniego będącego świadkiem przemocy domowej”.

NA TERENIE ZAMOŚCIA POMOC ŚWIADCZĄ:

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu – poradnictwo psychologiczne i prawne

http://www.oik.zamosc.pl/

 • Zespół Interdyscyplinarny w Zamościu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

www.mcpr.zamosc.pl/zespol-interdyscyplinarny

 • Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
  • Pracownicy socjalni 84 677 56 35
  • Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne tel. 84 677 56 41
 • Komenda Miejska Policji w Zamościu
  • Telefon alarmowy: 997 lub 112
  • Dzielnicowi:

https://zamosc.policja.gov.pl/lza/dzielnicowi/dzielnicowi-komendy-mie/64082,Dzielnicowi-KMP-w-Zamosciu.html

JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY!!!

Świadek przemocy domowej to bardzo ważna osoba.
Ważna, bo często jedyna, która może pomóc przerwać przemoc!

Jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej albo widzisz, że ktoś krzywdzi dzieci...

Może zdarza się, że słyszysz zza ściany krzyki, wołanie o pomoc, czyjś płacz?

Może widzisz, że ktoś z Twoich sąsiadów, znajomych, doznaje przemocy?

Nie prosi Cię o pomoc.

Stara się ukryć ślady pobicia.

Można wtedy uznać, że nie chce pomocy, albo że akceptuje taką sytuację.

To nieprawda!!!

Przemoc domowa tworzy zamknięty krąg!

Pamiętaj, że osoba krzywdzona:

 1. Boi się:
  • o swoje życie i zdrowie;
  • tego, że nawet jeśli zawiadomi o przestępstwie policję, prokuraturę to i tak nikt nie będzie chciał zeznawać, że widział, słyszał jak doznaje przemocy;
 2. Nie wierzy:
  • że ktoś chce i może jej pomóc,
  • że ma prawo prosić o pomoc,
  • że coś się zmieni;
 3. Wstydzi się:
  • bo bierze na siebie całą odpowiedzialność za to, co się dzieje w domu

TY

możesz przerwać zamknięty krąg milczenia!
możesz pomóc!

Ważne jest przede wszystkim to, żebyś!

 1. wysłuchał osoby, która doznaje przemocy,
 2. uwierzył w to, co mówi
 3. zapewnił ją o tym, że ma prawo szukać pomocy
 4. zawiadomił osoby lub podmioty, które zajmują się udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych

Mimo, iż przemoc domowa jest zjawiskiem powszechnym, to trudno jest uchwycić jej rozmiary. Dzieje się tak dlatego, że jest ukryta. Sprzyja jej BIERNOŚĆ ŚWIADKÓW PRZEMOCY.

Dzięki Tobie instytucje pomagające osobom doświadczającym przemocy domowej mogą dotrzeć do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują.

 

plakat pwrksi

 

Ty

możesz przerwać zamknięty krąg milczenia!
możesz pomóc!

Ważne jest przede wszystkim to, żebyś :

 1. wysłuchał osoby, która doznaje przemocy,
 2. uwierzył w to, co mówi
 3. zapewnił ją o tym, że ma prawo szukać pomocy
 4. zawiadomił osoby lub podmioty, które zajmują się udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych

Mimo, iż przemoc domowa jest zjawiskiem powszechnym to trudno jest uchwycić jej rozmiary. Dzieje się tak dlatego, że przemoc domowa jest ukryta. Sprzyja jej BIERNOŚĆ ŚWIADKÓW PRZEMOCY. Dzięki Tobie instytucje pomagające osobom doświadczającym przemocy domowej mogą dotrzeć do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują.

Informator dla świadków przemocy domowej "Reaguj na Niebiesko"

 Podmioty realizujące działania wobec osób stosujących przemoc domową

Informator 2023r. /do pobrania/,

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

www.forum.niebieskalinia.pl

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

https://fdds.pl/o-fundacji.html#wazne-dokumenty 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

http://www.parpa.pl

 

Do pobrania:

Co to jest przemoc

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty"

Program przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób dotkniętych prtzemocą domową na terenie Miasta Zamość na lata 2024-2030

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163