Przemoc domowa

ologowanie MRiPS i flaga z godłem

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Miasto Zamość przystąpiło do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rada Miasta Zamość w dniu 28 marca 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego Miasta Zamość „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Koordynatorem programu jest Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Ze wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać mieszkańcy Miasta Zamość w wieku 65 lat i więcej.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości: 142 085,00 zł

Całkowita wartość zadania: 142 085,00 zł

 

Program realizowany będzie w ramach dwóch modułów:

  • Moduł I, mający na celu zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia. W ramach Modułu I usługa wsparcia może polegać m.in. na pomocy w zrobieniu zakupów, w załatwieniu podstawowych spraw urzędowych oraz w umawianiu wizyt lekarskich. Pomoc może obejmować również dostarczenie ciepłych posiłków czy produktów żywnościowych oraz paczek z podstawowymi artykułami pierwszej pomocy. W ramach tego modułu seniorzy mogą uzyskać wsparcie psychologiczne;
  • Moduł II, mający na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” przez wykorzystanie tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Senior może zgłosić się do udziału w Programie:

  • w ramach Modułu I przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub dzwoniąc bezpośrednio do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu pod numer telefonu 451 177 976 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00,
  • w ramach Modułu II poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (druk w załączeniu) i złożenie osobiście w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lwowska 57 (punkt podawczy – Zespół pierwszego kontaktu) w godzinach urzędowania Centrum lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość. Więcej informacji na temat udzielanego wsparcia w ramach Modułu II można uzyskać pod numerami telefonu 451 177 974, 451 177 975 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Nabór zgłoszeń do Modułu II programu trwa do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Złożenie wniosku  nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń przekraczającej możliwość wsparcia w pierwszej kolejności z pomocy będą mogły skorzystać osoby samotne. Pozostałe osoby oraz zgłoszenia wpływające po terminie zostaną wpisane na tzw. listę oczekających.

 

Administratorem Państwa danych jest Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie
w
Zamościu ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość tel: 84 677 56 30.

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/630/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Miasta Zamość „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania wsparcia w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Pana/Pani danych osobowych znajdują się na stronie internetowej MCPR pod linkiem http://mcpr.zamosc.pl/rodo oraz w siedzibie MCPR Zamość.

 Załączniki:

  1. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
  2. Uchwała Nr XLIII/630/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Miasta Zamość „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
  3. Formularz zgłoszeniowy do Modułu II.

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163