Przemoc domowa

Miasto Zamość przystąpiło do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Rada Miasta Zamość w dniu 30 stycznia 2023 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego Miasta Zamość „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Koordynatorem programu jest Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Ze wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać mieszkańcy Miasta Zamość w wieku 65 lat i więcej.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.

 ologowanie MRiPS i flaga z godłem

Program realizowany będzie w ramach dwóch modułów:

  • Moduł I, ma na celu zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia. W ramach Modułu I usługa wsparcia może polegać m.in. na pomocy w zrobieniu zakupów, w załatwieniu podstawowych spraw urzędowych oraz w umawianiu wizyt lekarskich. Pomoc może obejmować również dostarczenie ciepłych posiłków, produktów żywnościowych oraz paczek z podstawowymi artykułami pierwszej pomocy.
  • Moduł II, ma na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” przez wykorzystanie tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.
  • Uczestnicy Programu w 2023 będą korzystali z „opasek bezpieczeństwa” zakupionych przez Miasto Zamość w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Udział w Programie jest bezpłatny.

Senior może zgłosić się do udziału w Programie:

  • w ramach Modułu I przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub dzwoniąc bezpośrednio do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu pod numer telefonu 451 177 972 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00,
  • w ramach Modułu II poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (druk w załączeniu) i złożenie osobiście w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lwowska 57 (punkt podawczy – Zespół pierwszego kontaktu) w godzinach urzędowania Centrum lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość. Więcej informacji na temat udzielanego wsparcia w ramach Modułu II można uzyskać pod numerami telefonu 451 177 975 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Nabór zgłoszeń do Modułu I jest ciągły.

Nabór zgłoszeń do Modułu II jest ciągły.

Złożenie wniosku  nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń przekraczającej możliwość wsparcia w pierwszej kolejności z pomocy będą mogły skorzystać osoby samotne. Pozostałe osoby oraz zgłoszenia wpływające po terminie zostaną wpisane na tzw. listę oczekających.

 Załączniki:

  1. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
  2. Uchwała Nr LV/755/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 30 styczna 2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Miasta Zamość „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
  3. Formularz zgłoszeniowy

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163