Korpus wsparcia seniorów 2024 logo z tekstem

Nabór uczestników do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Miasto Zamość przystąpiło do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Koordynatorem programu jest Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Ze wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać mieszkańcy Miasta Zamość w wieku 60 lat i więcej.

Program realizowany jest w ramach dwóch modułów w terminie do 31 grudnia 2024 r.

Moduł I ma na celu zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione.

Wsparcie w ramach usług opiekuńczych sąsiedzkich może obejmować :

  • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
  • podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji,
  • w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Tryb przyznawania usług sąsiedzkich jest taki sam jak w przypadku usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Odpłatność za usługi uzależniona jest od dochodu osoby korzystającej z usług i naliczana jest zgodnie z tabelą odpłatności określoną w uchwale Rady Miasta z dnia 27 listopada 2023 r. (załącznik nr 2).

Zgłoszenia do udziału w Module I Programu

Senior może zgłosić się do udziału w Programie w ramach Modułu I składając wypełnione podanie o pomoc wraz z załącznikami tj. oświadczeniem o stanie majątkowym i oświadczeniem o uzyskanym dochodzie w ciągu ostatnich 12 miesięcy (druki w załączeniu) w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lwowska 57 (punkt podawczy – Zespół pierwszego kontaktu) w godzinach urzędowania Centrum lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość.

Usługi opiekuńcze sąsiedzkie są świadczeniem z pomocy społecznej przyznawanym w drodze decyzji administracyjnej, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Nabór zgłoszeń do Modułu I  jest ciągły w miarę posiadanych wolnych miejsc.

Złożenie podania o pomoc wraz z załącznikami w ramach  Modułu I nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

Więcej informacji na temat wsparcia w ramach Modułu I można uzyskać w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Lwowska 57 pod numerami telefonów 84 67756 32 oraz  84 677 56 33 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Moduł II -  tzw. „opieka na odległość” (teleopieka) z wykorzystaniem tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

Teleopieka ma na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.  Wsparcie w ramach Programu  zapewniane jest poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” przez wykorzystanie tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić:

  • wsparcie emocjonalne przez telefon,
  • poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów),
  • poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową),
  • wezwać służby ratunkowe.

Udział w Programie w ramach Modułu II jest bezpłatny.

Czytaj więcej...

Miasto Zamość/Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorówna rok 2024 finansowany ze środków budżetu państwa.

Loga MRPiPS

Czytaj więcej...

Miasto Zamość przystąpiło do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Rada Miasta Zamość w dniu 30 stycznia 2023 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego Miasta Zamość „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Koordynatorem programu jest Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Ze wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać mieszkańcy Miasta Zamość w wieku 65 lat i więcej.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.

 ologowanie MRiPS i flaga z godłem

Czytaj więcej...

Miasto Zamość przystąpiło do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Rada Miasta Zamość w dniu 30 stycznia 2023 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego Miasta Zamość „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Koordynatorem programu jest Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Ze wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać mieszkańcy Miasta Zamość w wieku 65 lat i więcej.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.

 ologowanie MRiPS i flaga z godłem

Czytaj więcej...

Miasto Zamość planuje przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”– edycja 2023 – Moduł II

Z uwagi na powyższe Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci dostępu do usługi  tzw. „opieki na odległość” przy użyciu „opaski bezpieczeństwa” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości  samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację Programu – Moduł II na rok 2023.

ologowanie MRiPS i flaga z godłem

Czytaj więcej...

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163