Obowiązek Informacyjny

RODO - obowiązek informacyjny

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Barbara Kucharuk

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest Pani Agata Szwed

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość
 2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w szczególności w następujących celach:
  • a) ustaleniem prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U.2017.1952 t.j. z późn. zm.;
  • b) ustaleniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentówDz.U.2017.489 t.j. z późn. zm.;
  • c) ustaleniem prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz.U.2017.1851 t.j. z późn. zm.;
  • d) ustaleniem prawa do świadczenia Za życiem na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Dz.U.2016.1860;
   e) Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. poz. 1769 z późn. zm.);
  • f) Przyznanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017r poz. 180 z późn. zm.);
  • g) ustaleniem prawa i opłat w sprawach o skierowania i pobyt w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, mieszkaniu chronionym oraz ustaleniem prawa do świadczeń dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t. j. Dz.U.2017.1769 z późn. zm.;
  • h) ustaleniem prawa do świadczeń dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych oraz realizacja innych zadań wynikających z ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t.j Dz.U.201.697 z pózn. zm.;
  • i) ustaleniem opłat rodziców biologicznych za pobyt dziecka/osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej trybie ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t.j Dz.U.201.697 z późn. zm.;
  • j) ustaleniem prawa do dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 926.);
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy MCPR oraz podmioty współpracujące w realizacji świadczeń (np. banki, urzędy pocztowe) lub uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane z innych źródeł np. Urzędy Skarbowe, ZUS, KRUS, Sądy, Prokuratury, PUP, CEiDG, KRS, Zakłady pracy, Szkoły, OPS, PCPR, PUP, Urzędy Miejskie, Jednostki Samorządu Terytorialnego;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń/ opłat a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz.U.2018.217 i wydana na jej podstawie instrukcją archiwizacji MCPR.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3;"
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosków.

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163