Obowiązek Informacyjny

Pomoc dla obywateli Ukrainy/Допомога громадянам України

Świadczenie jednorazowe

Na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest uznawany za legalny i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL,  mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł (wniosek).

На підставі ст. 31 Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, громадянам України, які проживають на території Республіки Польща, перебування яких на території Республіки Польща вважається законним і які мають внесений до реєстру PESEL, може претендувати на одноразову допомогу в розмірі 300 злотих (додаток).

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł.  przeznaczone jest na utrzymanie, w szczególności na pokrycie:

Одноразова грошова допомога 300 злотих. призначені для обслуговування, зокрема:

- wydatków na żywność,

- витрати на харчування,

- odzież,

- одяг,

- obuwie,

-взуття,

- środki higieny osobistej,

- засоби особистої гігієни,

- opłaty mieszkaniowe.

- плата за житло.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Заява про виплату одноразової грошової допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera:

До заяви про виплату одноразової грошової допомоги входять:

 • imię (imiona) i nazwiska;
 • 1) ім'я (імена) та прізвище;
 • datę urodzenia;
 • 2) дата народження;
 • obywatelstwo;
 • 3) громадянство;
 • płeć;
 • 4) стать;
 • rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 • 5) вид документа, що є підставою для перетину кордону;
 • serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 • 6) серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону;
 • informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 7) відомості про дату в'їзду на територію Республіки Польща;
 • adres pobytu;
 • 8) адреса проживання;
 • dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
 • 9) контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти - за наявності;

 • numer PESEL.
 • 10) номер PESEL.

Osoba składającą wniosek dodatkowo może podać następujące dane, które ułatwią kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

Особа, яка подає заяву, може додатково надати такі дані, які полегшать контакт та прискорять виплату (якщо вони є):

– numer telefonu polskiego operatora,

- номер телефону польського оператора,

– adres poczty elektronicznej,

- адреса електронної пошти,

– numer polskiego konta bankowego,

- номер польського банківського рахунку,

Wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego można składać w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przy ul. Lwowskiej 57 w Zespole ds. pierwszego kontaktu w godzinach 8.00. – 14.30.

Заяву на виплату одноразової грошової допомоги можна подати до міського центру підтримки сім’ї в Замості за адресою: вул. Львівська 57 на групі першого контакту з 8.00. - 14.30.

Więcej informacji na temat jednorazowego świadczenia pieniężnego można uzyskać w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57 lub telefonicznie pod nr 502 322 772
w godz. od 8.00 do 14.30.

Більш детальну інформацію про одноразову грошову допомогу можна отримати в міському центрі підтримки сім’ї в Замості, вул. Львівська 57 або за телефоном 502 322 772 від з 8.00 до 14.30 год.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu http://www.mcpr.zamosc.pl/ oraz wypełnić w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Lwowska 57.

Заяву можна завантажити на веб-сайті Муніципального центру підтримки сім’ї в Замості http://www.mcpr.zamosc.pl/ та заповнити в міській Центр підтримки родині в Замості, вул. Львівська 57.

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163