Strategia

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość to dokument o szczególnym znaczeniu dla naszej społeczności, dot yczy bowiem spraw i problemów najbliższych człowiekowi, często także osobistych. Strategia jest dokumentem odpowiadającym na oczekiwania różnych środowisk społecznych. Defi niuje i określa problemy społeczne miasta Zamość oraz wskazuje najważniejsze kierunki i zadania polityki społecznej. Dokument ten stanowi także podstawę umożliwiającą aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację programów i projektów przyczyniających się do osiągania założonych w dokumencie celów.

 Raport końcowy z realizacji Strategii

  Załącznik do Raportu końcowego z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Zamość na lata 2014-2020

 Uchwała - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2021-2030 (0,76 MB)

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamośc na lata 2021-2030 (pdf 3,2 MB)

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 (pdf 3.43MB)

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 (pdf 0.16MB)

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość w latach 2004-2006 oraz kierunki na 2007-2013 (pdf 1.18MB)

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163