Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę 200 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

 

Załącznik nr 6b Informacja że wykonawca nie należy_ do grupy kapitałowej (doc 28160kB)
 SIWZ (doc 200192kB)
 Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podst. do wykl. (doc 43008kB)
 Ogłoszenie o zamówieniu - 200 ton węgla (pdf 281058kB)Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę 200 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

kod CPV: 9111210-5 - węgiel kamienny

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. z dnia 9 sierpnia 2013 r., Dz. U. z 2013, poz. 907) o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125 000 euro.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (doc 52224kB)

Załącznik nr 2 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 o spe_łnianiu warunków udz. w post. (doc 31232kB)

Załącznik nr 4 Oświadczenie w stos. do osób fiz. w_ zakr. art 24 ust.1 pkt 2 (doc 25088kB)

Załącznik nr 5 - wzór umowy (doc 61440kB)

Załącznik nr 6a Lista podmiotów należących d_o tej samej grupy kapitałowej (doc 34304kB)

Załącznik nr 6b Informacja że wykonawca nie należy_ do grupy kapitałowej (doc 28160kB)

SIWZ (doc 200192kB)

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podst. do wykl. (doc 43008kB)

Ogłoszenie o zamówieniu - 200 ton węgla (pdf 281058kB)

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163