Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie przeprowadzenia szkoleń dla pracowników socjalnych

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizujący projekt „Dobra organizacja szansą na lepszą jakość” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 2, Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,  nr POWR.02.05.00-00-0199/17 zawiadamia o wyniku postępowania na realizację usługi

przeprowadzenie wysokiej jakości szkoleń dla pracowników socjalnych w ramach projektu pn. „Dobra organizacja szansą na lepszą jakość” z wykorzystaniem publikacji MODEL REALIZACJI USŁUG O OKREŚLONYM STANDARDZIE W MIEŚCIE NA PRAWACH POWIATU oraz „Zasad wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej”.

Postępowanie zostało zakończone wyborem następującego Wykonawcy:

Firma Szkoleniowa PRAXE, 43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Wąska 23

Wybrany Wykonawca jako jedyny złożył ofertę, która z uwagi na zaproponowaną cenę oraz posiadane doświadczenie została uznana za najkorzystniejszą i gwarantuje prawidłowe wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami zapytania.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163