Plakat 2024

plakat Posiłek w szkole i w domu

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

Miasto Zamość/Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,

osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

1 929 000,00 zł całkowita wartość zadania w 2024 r., w tym:

1 543 200,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy (80%)

385 800,00 zł wkład własny gminy (20%)

Loga MRPiPS

Plakat 2023

plakat plakat Posiłek w szkole i w domu 23

Plakat 2022

plakat DOŻYWIANIE

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

DOFINANSOWANO Z BUDŻETU PAŃSTWA

Loga_na_stronę.jpg

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

Miasto Zamość/Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023- polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

1.952.500,00zł całkowita wartość zadania w 2022r, w tym:

1.562.000,00zł dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy (80%)

   390.500,00zł wkład własny gminy (20%)

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163