Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na przygotowanie i dostawę posiłków dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w 2024 roku

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza przetarg na przygotowanie i dostawę posiłków dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w 2023 roku i zaprasza do składania ofert.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu 

SWZ

Załącznik Nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SWZ – Wzór umowy

Załącznik Nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik Nr 4 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 5 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik Nr 7 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik Nr 8 do SWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik Nr 9 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy

Załącznik Nr 10 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik Nr 11 do SWZ – Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat

Załącznik Nr 12 do SWZ – Minimalna wymagana gramatura potraw jaką powinna zawierać jedna porcja dwudaniowych gorących posiłków będących przedmiotem zamówienia

Załącznik Nr 13 Oświadczenie o spełnianiu warunków objętych klauzulą społeczną

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b0481e19-8ad4-11ee-9fb5-3edbb70f45bd 

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163