Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Miasto Zamość podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających w Zamościu na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, Żandarmerii Wojskowej oraz Prokuratury Rejonowej.

Prezydent Miasta Zamość Zarządzeniem Nr 199/2023 z dnia 14 września 2023 roku powołał Zespół Interdyscyplinarny w Zamościu ds. przeciwdziałania przemocy domowej w poniższym składzie:

Członkowie Zespołu:

 1. Pani Anna Maria Antos – Zastępca Prezydenta Miasta Zamość,
 2. Pani Agnieszka Konstantynowicz – Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej w Zamościu,
 3. Pan Rafał Zubański – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zamościu,
 4. Pan Marek Malec – Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Zamościu,
 5. Pani Maria Sakowicz – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu,
 6. Pan Wojciech Buczkowski – Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu,
 7. Pani Izabella Kwiatkowska – Prezes Zarządu Zamojskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego,
 8. Pani Adriana Sztuk – Wiceprezes Stowarzyszenia Integracji Rodzin PRZYSTAŃ,
 9. Pani Agnieszka Malinowska – Kurator specjalista II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Zamościu,
 10. Pani Małgorzata Sobstyl – Kurator specjalista I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Zamościu,
 11. Pani Edyta Adamczyk – psycholog Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,
 12. Pani Katarzyna Zgnilec – Starszy inspektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,
 13. Pani Irena Wnuk – Pielęgniarka Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o.,
 14. Pani Magdalena Czajka – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zamościu.

Zespół realizuje swoje zadania w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań.

 

Kontakt z Zespołem Interdyscyplinarnym:

Adres do korespondencji:

Zespół Interdyscyplinarny w Zamościu ds. przeciwdziałania przemocy domowej
ul. Lwowska 57

22-400 Zamość

Przewodniczący Zespołu

Pani Edyta Adamczyk – pok. nr 7, tel. 84 677 56 36;

 Zastępca Przewodniczącego Zespołu

Pani Magdalena Czajka – pok. nr 8, tel. 84 677 56 35;

 

plakat pwrksi

Załączniki:

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163